އަބޫ ޔޫސުފް \ ގެ މަދަހަ ވީޑިޔޯ: [މީ ވަޞިއްޔަތް މަގޭ!]

ޙައްޤު މީޑިޔާއިން މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ ވީޑިޔޯ [ބީރައްޓެހިންނަށް އުފާވެރި ކަމުގެ ޚަބަރު ހުއްޓެވެ!] ގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ އަބޫ ޔޫސުފް \ އަކީ ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭ ދިވެހިންނަށް ނޭނގި ގެއްލިފައި ހުރި ވަރުގަދަ މުޖާހިދެކެވެ. މިފަހަރު ޙައްޤު މީޑިޔާއިން މިގެނެސްދެނީ ފޯއްމުލަކަށް އުފަން، އަދި ޙައްޤު ޓީމުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަބޫ ޔޫސުފް ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިން ވަޞިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެ ކިޔާފައިވާ މަދަހައެކެވެ. މި މަދަހަ ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ [ސޮނީ ހޭންޑި ކޭމް] އަކުންނެވެ. އަދި މަދަހަ ކިޔާފައިވަނީ ވަޒީރިސްތާނުގެ މުޖާހިދުންގެ އިސްތިޝްހާދީ ހެޑްކުއަޓާރސްގައި ހުރެއެވެ. މިއީ އަބޫ ޔޫސުފް އޭރު އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުން ދިޔަ ބަރަކާތްތެރި ޖިހާދުގައި އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރާއި ގުޅިފައިވާ މުރުތައްދު ބައިގަނޑަކަށް ފިދާޢީ ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ނަން ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ކިޔާފައިވާ މަދަހައެކެވެ.

  • އަބޫ ޔޫސުފް \ ގެ ޙަޔާތް ޚުލާސާކޮށް

ޖާހިލިއްޔަތުގައި އަބޫ ޔޫސުފް އަކީ ފޯއްމުލަކު މިއުޒިކް ބޭންޑެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ލަވަ ކިޔުންތެރިއެކެވެ. އަދި އަތްތެރި އެކި މަސައްކަތްކޮށް އުޅުނު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފަހުން ޙައްޤުމަގު ފެނި، ﷲ ގެ ދީނަށް ރުޖޫޢަވެ، މިއުޒިކަށް އަލްވަދާޢު ކިއެވެ. އަދި އެ ނުބައި ފާފައިން ތަޥްބާވެ، ދީން އުނގެނުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގައި ހުރި ޖާމިޔާއަކަށް ދިޔައެވެ. ޖާމިޔާގައި ކިޔެވުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެ އައިސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި [ނާސްތާ] ހޮޓަލުގައި ވަޟީފާ ޢަދާކުރަން ފެށިއެވެ.

  • އަބޫ ޔޫސުފް \ އަށް ފެނުނު ހުވަފެން

މާލެ އައުމަށްފަހު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އަބޫ ޔޫސުފަށް ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ. މި ހުވަފެނުގައި އަބޫ ޔޫސުފަށް ފެންނަނީ މީސްތަކުން މަހުޝަރު ކުރެވިފައިވާ ތަނެވެ. އަދި ސަފުސަފަށް އެތުރިފައިވާ މީހުންނެވެ. ދެން އޭގެތެރެއިން ފަހަރަކު މީހަކު ކުރިޔަށް ނެރެވި އެމީހެއްގެ ޙިސާބު ބެއްލެވޭތަން ފެނުނެވެ. މިގޮތުން ފަހަރަކު މީހަކު ނިމެމުން އައިސް އަބޫ ޔޫސުފް އާއި ހަމަވުމުން، މީސްތަކުގެ ނަން ގޮވަން ހުރި މީހާ އަބޫ ޔޫސުފްގެ ކުރިމައްޗަށް އައެވެ. އަދި އަބޫ ޔޫސުފް ހުއްޓުވުމަށްފަހު ކަނޑިއެއް ނަގައި އަބޫ ޔޫސުފްގެ އަތަށް ދިނެވެ. އަދި ބުންނެވެ. [އެނބުރި ދާށެވެ! އަދި (ﷲ ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަހީދުވާ) ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާށެވެ!]

މި ހުވަފެން ފެނި މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވެ އަބޫ ޔޫސުފް ވަޟީފާއިން ވަކިވެ އަވަސްވެގަތީ ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމަށެވެ. އަދި ފުރައިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ކުރިން ދީން އުނގެނެން އުޅުނު ޖާމިޔާއަށް ދިޔައެވެ. ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް ދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ހުއްޓައި ﷲ ` އެކަން އަބޫ ޔޫސުފަށް ފައްސޭހަ ކޮށްދެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އޭރު ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައިވާ ވަޒީރިސްތާނުގައި އެމެރިކާގެ ޞަލީބީންނާއި ކުރެވެމުންދިޔަ ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންނަށް މަދަދުވެރިވާން ދިޔަ ދިވެހި މުހާޖިރުންގެ ޖަމާޢަތަކާ ދިމާވިއެވެ. އަދި އެ ޖަމާޢަތާއެކު ޕާކިސްތާން ދޫކޮށް ވަޒީރިސްތާނުގެ މައިދާނަށް ދިޔައެވެ.

  • ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި

ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި އަބު ޔޫސުފް \ ފާހަގަވެގެންދިޔައީ ޚިދުމަތުގައި އަރައިހުރި އަޚެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މުޖާހިދުންނަށް އެކި ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އަޚުން ފަހަނައަޅައި ކުރިއަރައިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަބޫ ޔޫސުފް ފާހަނގަ ވެގެން ދިޔައީ ދަމު ނަމާދާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރި އަޅުވެރި ޢާބިދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދީނުގެ ކުރިބޯއްޓަކީ ޖިހާދެވެ. އަދި ޖިހާދުގެ ކުރިބޯއްޓަކީ ފިދާޢީ ހަމަލާއެވެ. އެހެން ކަމުން ފިދާޢީ ހަމަލާ ދިނުމަކީ އަބޫ ޔޫސްފްގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަށް ވިޔެއެވެ. އަދި ފިދާޢީ ހަމަލާ ދިނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުމަށް ފަހު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ އަބޫ ޔޫސުފަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ފިދާޢީ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 2 ނޮވެމްބަރ 2008 ގައި ދެކުނު ވަޒީރިސްތާނުގައި ހުރި އެމެރިކާ ޞަލީބީންގެ ވަފާދާރުން ކަމަށްވާ ޕާކިސްތާނުގެ މުރުތައްދު [ފުރޮންޓިޔާސް ކޯޕްސް] ގެ ބޭސް އަކަށެވެ. މި ހަމަލާގައި މަދުވެގެން މުރުތައްދުންގެ 8 މީހުންވަނީ މަރުވެ ކުނިވެފައެވެ. އަދި އިތުރު ބަޔަކަށްވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައެވެ. މި ހަމަލާގެ ބާރުގަދަ ކަމުން މުޅި ސަރަހައްދު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ.

ކާފަރުންގެ އެކި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް މި ހަމަލާގެ ޚަބަރުއެރިއެވެ. ތިރީގައި ވަނީ މީގެތެރެއިން ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ލިންކުތަކެވެ.

1) LongWarJournal.org

2) NewsType.Blogspot.com

މި ހަމަލާ ހަގީގަތުގައި ދީފައިވަނީ ދިވެއްސެއްކަން މައިދާނުގައި އޭރު ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް އަޚުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަޔަކަށް މީގެކުރިން އެނގިފައި ނުވެއެވެ. ޚުދު ހުރިހާކަމެއް އެނގޭކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ވެސް މި ހަމަލާ ދިންތާ ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަހަރު ވީ އިރުވެސް މިކަން އެނގިފަކާ ނުވެއެވެ.

އަބޫ ޔޫސުފް \ ފަދައިން ﷲ ގެ މަގުގައި ނިކުމެ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ވަނީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޝަހީދުވެގޮސްފައެވެ. އެ ވަރުގަދަ މުޖާހިދުންގެ ލެއިން ބިންގާއެޅިގެން އެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށް އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ދުނިޔޭގައިވަނީ ﷲ ގެ ޙުކުމުން ޙުކުމްކުރެވޭ ނަބަވީ މަންހަޖުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ޚިލާފަތެއް ޤާޢިމް ކުރެވިފައެވެ. އިސްލާމީ ޚީލާފަތް ޤާޢިމްވެވުނުތަން ބަލަން އެ އަޚުން ދުނިޔޭގައި ނެތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ޚިލާފަތެއް ޤާޢިމް ކުރުމަށް އެ އަޚުންގެ ލެޔާއި މުދަލުންވީ ވަރުގަދަ ޤުރުބާނީ އެއީ މުސްލިމުން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ﷲ ` އަބޫ ޔޫސުފް \ ގެ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލު ކުރައްވާ އެ އާޚާގެ ޝަހާދަތު ޤަބޫލު ކުރައްވާށި. އާމީން!

  • މަދަހަ ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް

ވީޑިއޯގެ ނަން: [މީ ވަޞިއްޔަތް މަގޭ!]
ދިގުމިން: 7 މިނެޓް 41 ސިކުންތު.
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބަސް: ދިވެހި – (އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއެކު)
އެކްސްޓެންޝަން: mp4.
ފައިލް ސައިޒް: 1080p FullHD – 570.6MB / 720p – 154MB

ލިންކުތައް: 1) 1080p FullHD

2) 720p

(ލިންކު ހުޅުވުމުން ވީޑިޔޯ އަށް [ރައިޓް ކުލިކް] ކުރެއްވުމަށްފަހު Save_Video_As އަށް ފިއްތަވާ)

*******************

3) ނުވަތަ އަންނަނިވި ޓެލެގްރާމް ޤުރޫޕް އިން ޑައުންލޯޑު ކުރައްވަވާ: t.me/abuyoosuf_mywill

(މި ލިންކު ހުޅުވާނީ ޓެލެގްރާމް އެޕް މެދުވެރިކޮށް!)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....