ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގެ މުޖާހިދަކަށް ފެނުނު ރީތި ހުވަފެން

މި ހުވަފެން ފެނިފައިވަނީ ސޫމާލިޔާގެ އައްޝަބާބުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ އެމެރިކާގެ މުހާޖިރަކަށެވެ. މުޖާހިދުންގެތެރޭ އެ އެޚާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ބޭނުން ކުރާ [މުޖާހިދު މިސްކީ] ގެ ނަމުންނެވެ.

———————————————-

އަހަންނަށް ހުވަފެނުގައި ފެނުނީ އަހަރެން ކުޑަ އަންހެން ކޮއްކޮއާއި އެކީ ހަރަމްފުޅުގެ ކައިރީ ހުރިތަނެވެ. ކަޢުބާގެ ކައިރީގައި އަހަރުމެން އިށީނދެލައިގެން ތިބިއިރު، ކުރިން ވެފައިހުރި ފާފަތައް އިހުސާސުވާން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ` ގެ އަރިހުން ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަން ފެށީމެވެ.

ދެން އެތާ އެހެން އިށީނދެލައިގެން ތިއްބާ، ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެން ފެށުމުން ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭތޯ އަހަރުމެން ކަޢުބާ ކައިރިޔަށް ދުވެފައި ދިޔައިމެވެ. އަހަރެން ކަޢުބާގެ ފާރަށް ލެނގިލައިގެން ހުއްޓުނު އިރު އަހަރެންގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ކަޢުބާގައި ހުރި ކުޑަދޮރަކުން އެތެރެ ބަލަން މީހަކު ހުއްޓެވެ. އެ ކުޑަދޮރު ދެން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ދޮރަކަށެވެ. އަދި މުސްކުޅި ދެ މީހުންނާއި، ކުޑަ ކުދިންތަކެއް އެ ދޮރުން ވަދެގެން ދިޔަތަން ފެނުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން ވެފައި ހުރި ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ﷲ ` ގެ ގެކޮޅަށް ވަންނަން ޖެހިލުންވިއެވެ.

އަހަރުމެން އެގޮތަށް ހިޔަލުގައި ތިއްބައި، ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި މީހަކުވަޅުލާފައި އޮތްކަން އިހުސާސްވިއެވެ. އަދި އެއީ ރަސޫލުﷲ ؛ ކަން އިހުސާސްވިއެވެ. އެވަގުތު އަންހެން ކޮއްކޮ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި އަހަރެންވެސް ކޮއްކޮ ފަހަތުން ދިޔައިމެވެ. ނަމަވެސް އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔަ ގަޑީގައި، ކުރިން ވެފައިތިބި ފާފަތަކާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުގަނެ، ފައި ދަށުގައިވި ބިންގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވާންފެށިއެވެ. އަހަރެން ދެ އަތް މައްޗަށް އުފުލާ ﷲ ` އަށް ތަކުރާރުކޮށް ދުޢާ ކުރަމުން ބުނީމެވެ. [އޭ ﷲ އެވެ. އަހަރެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާންދޭވެ.]

އެތެރެއަށް ވަންތަނުން ފެނުނީ އެނދެކެވެ. އަދި މީހަކު އެތާ ހުއްޓެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ހެދުމެއް ލައިގެންހުރި އެމީހާއަކީ ރަސޫލުﷲ ؛ ކަން އެނގުނެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެން ކޮއްކޮ އަތުގައި އޭރު ދަނޑިކޮޅެއް އޮތެވެ. އަދި އެ ދަނޑިކޮޅު ފޯނެއް ގޮތައް ބޭނުން ކުރަންފެށި އެވެ. އޭރު އަހަރުމެންނަށް އެކަލޭގެފާނު ؛ ވާހަކަ ދައްކަވާ އަޑު އިވެއެވެ.

އަހަރުމެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އިސްލާމީ ޚީލާފަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރީމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ؛ އެމީހުންނަކީ ޞިއްދީޤުން (ﷲ ގެ ތެދުވެރި އަޅުން) ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްތަކުން އިސްލާމީ ޚީލާފަތަކީ ހެޔޮ ރަނގަޅު ބައެއްކަން އެނގުނެވެ.

އަހަރެން ކޮއްކޮ ކައިރީގައި ލިޔާނެ އެއްޗެއް ހިފައިގެން އަންނަން ބުނީމެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސް އެހެންމީހުންނަށް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކަވެ. ނުވަތަ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ލިޔުމަށްޓަކައެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މުސްލިމު އަޙުންނާއި އުޙްތުންނަށް އެކަން އެނގޭނެފަދައިންނެވެ.

އެހެން ކަމުން އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ، ލިޔާނެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަޢުބާއިން ނިކުތެވެ. އަދި އަހަރެން އިންތިޒާރުގައި އެހެން ހުއްޓާ، އެކަލޭގެފާނު ؛ އިށީންނެވިއެވެ. އަދި އަހަންނާ ދިމާލަށް ހިނިތުން ވިއެވެ. ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އަހަރެންގެ މުޅި ޙަޔާތުގައިވެސް، އެކަލޭގެފާނު ފަދަ ރީތި މީހަކު ނުދެކެމެވެ. ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށް، އެކަލޭގެފާނު ؛ އާއި ސުވާލު ކުރަންބޭނުންވީމެވެ. އެހެން ކަމުން ޢަރަބި ބަހުން ބުނީމެވެ. [އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާ އެވެ. ސުވަރުގޭގެ އަހުލުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން އަހަންނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ.] އެކަލޭގެފާނު ހިނިތުންވެލެއްވުމަށްވަހު ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ. [ސުވަރުގޭގެ އަހުލުންނާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހައި އެއްޗެއް ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ކިޔައި ނުދެވޭނެއެވެ. އެކަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކޭށެވެ.]

ކޮއްކޮ އަނބުރާ އައެވެ. އަހަންނަށް އޭރު އެތާތެރޭގައި އިތުރު ބަޔަކު ތިބިކަންވެސް ފާހަނގަވިއެވެ. ކޮއްކޮ ގެނައި ގަލަމާއި ކަރުދާސް ކޮޅު ރަސޫލުﷲ ؛ އަށް ދިނެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ލިޔަން ނޭނގޭ ވާހަކަ ކޮއްކޮ ކައިރީ އަހަރެން ބުނީމެވެ. ދެން ކޮއްކޮ އަތުގައި އޮތް ފޯނުގައި ލިޔުނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައިވެސް ފޯނެއް އޮތެވެ. އެފޯނާއި އަހަރެން އަތުގައި އޮތް ފޯނާއި ވަރަށް ވައްތަރު ކަމެއް ހުއްޓެވެ. ކޮއްކޮ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޯނު ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެކަން މަނާ ކޮށް، ރަސޫލުﷲ ؛ ގެ ފޯނުބޭނުން ކުރުމަކީ އަހަރުމެންނަށް ކުރުން އެކަށީގެންވާކެމެއް ނޫންކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި އަހަރެންގެ ފޯނު ބޭނުން ކުރުމަށް ބުނީމެވެ. އެހާހިސާބުން ހުވަފެން ނިމުނެވެ.

ނޯޓު: ހުވަފެން ތަޢުބީރު ކުރާ މުޖާހިދަކަށް މި ހުވަފެން ކިޔައިދިނީމެވެ. އަދި ތަޢުބީރުކުރަމުން އެ އަޚާ ބުންނެވެ. [ﷲ ` ތިބާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިފިއެވެ. އަދި މި ހުވަފެނަކީ ހަމަ އެކަނި ތިބާޔާއި ގުޅުންހުރި ހުވަފެނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުޅި މުސްލިމު އުއްމަތަށް އުފާވެރި ކަމުގެ ޚަބަރު ގެނެސްދިން ހުވަފެނެކެވެ.]

އަދި އިތުރަށް އެހުވަފެނަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މަންހަޖު ހާމަކުރުމަށް ފެނުނު ހުވަފެނެއް ކަމުގައި ބުންނެވެ. އަދި އެމީހުން ވަނީ ޙައްޤުގެ މަތީގައިކަން ބުންނެވެ.

ﷲ ` އެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގައިވެސް އަދި އާޚިރަތުގައިވެސް ކާމިޔާބު ދެއްވާށިއެވެ. ﷲ ` ޝާމުގައި، ޢިރާޤުގައި، ޖަޒީރަތުލް ޢަރަބްގައި، ސިނާއީގައި، އެފްރިކާ އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެމީހުން ނަޞްރުވެރި ކުރައްވާށިއެވެ.

ތިބާގެ އަޚާ: މުޖާހިދު މިސްކީ.

———————————————-

([ދަޥްލަތަލްޚިލާފާ] ސައިޓުން ތަރުޖަމާ ކުރެވިފައި)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....