ޢަލީ ޖަލީލް \ ގެ އެންމެ ފަހު ބަސްކޮޅު

ދިވެހި މުޖާހިދުންގެ އިމާމް ޢަލީ ޖަލީލް \` އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖެއިން އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މުޖާހިދެވެ. ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއާއި އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތް މަތިވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ފުރާނަ ޤުރުބާންކުރެއްވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގައި ހުންނަ އައި.އެސް.އައި (އިންޓަރ ސާވިސެސް އިންޓެލިޖެންސް) މަރުކަޒަށް ފިދާޢީ ހަމަލާއެއްދެއްވައި ޝަހީދުވީ 27 މޭ 2009 ގައެވެ. މިހަމަލާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން ވީޑިއޯއެއް ރިކޯޑުކުރެއްވިއެވެ. މިވީޑިއޯގެ ފުލް ކޮޕީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެވީޑިއޯގެ އިތުރުން ޢަލީ ޖަލީލް \ ވަނީ ޢަރަބި ބަހުން ވަޞިއްޔަތެއް ލިޔުއްވާފައެވެ. ﷲ އިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ އެލިޔުންތައް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު ނެރެވިގެންދާނެއެވެ.

ޙައްޤު މީޑިއާއިން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ޢަލީ ޖަލީލް \ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވީޑިއޯ އިން ސަލާމަތްވީ ތަންކޮޅެވެ.

ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް

ވީޑިއޯގެ ނަން: [ޢަލީ ޖަލީލް \ ގެ އެންމެ ފަހު ބަސްކޮޅު]
ދިގުމިން: 5 މިނެޓް 39 ސިކުންތު.
ޝާއިޢުކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ
ބަސް: އިނގިރޭސި – (ދިވެހި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއެކު)
އެކްސްޓެންޝަން: mp4.
ފައިލް ސައިޒް: 1080p FullHD – 359 MB

ލިންކު: ޑައުންލޯޑް

(ލިންކު ހުޅުވުމުން ވީޑިޔޯ އަށް [ރައިޓް ކުލިކް] ކުރެއްވުމަށްފަހު Save_Video_As އަށް ފިއްތަވާ)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

 1. “The Procession of Light is calling us
  Go Forth, Our War has begun
  The bond of Religion is Calling
  O our brothers
  O our brothers”

 2. “Come forth, Rise all togather
  There is no one for the religion
  other than us
  We are the grandsons of noble people
  who subjugated kufr for an era”

  “Here is the support of Allah
  it has become clear
  And history has elevated our affair
  So rise in honour With loftiness
  and raise our flag”