ބަޔާން: އަނދައިގެންދިޔަ ޖިހާދުގެ ޔަހޫދީން

ފޮތުގެ ނަން: [އަނދައިގެންދިޔަ ޖިހާދުގެ ޔަހޫދީން]
ފޮތުގެ މުއައްލިފް: އަބޫ ޒުބައިދާ އަލްމުހާޖިރު – (ޖިހާދުގެ އަޑުގެ މުއައްސިސް)
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 10
ޕަބްލިޝްކުރީ: ޙައްޤު މީޑިއާ
ބަސް: ދިވެހި
އެކްސްޓެންޝަން: .pdf
ފައިލް ސައިޒް: 1.64 MB

foi_download1

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....