ކާބުލްގެ ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވަރުގަދަ އިންޣިމާސީ ހަމަލާއެއް ދީފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ވާޤިވެރި ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީއަކަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޚުރާސަން ވިލާޔަތުގެ މުޖާހިދުންތަކެއް ވަދެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ﷲ ` އަށް ވަކީލު ކުރާ ޙާލު، މި ހަމަލާ ދިނުމަށް ނިކުތީ (ފޮޓޯގައިވާ) ޚިލާފަތުގެ 5 ފިދާޢީންނެވެ. އެއީ ޚާލިދު ޢުމަރު، ޖަޢުފަރު އައްތުރުކުމަނީ، ޢަބްދުﷲ އަލްޚުރާސާނީ، މުޢާވިޔާ އަލްކުނާރީ އަދި އަބޫ މުޞްޢަބް އަލްޚުރާސާނީއެވެ. މި 5 އަޚުން ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރައިފަލް، ރޮކެޓް ލޯންޗަރުގެ އިތުރަށް ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ގޮވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފިދާޢީ ހަމަލާ ދިނުމަށް ގޮވާތަކެތި އަޅާފައިހުރި ވެސްޓުތައްވެސް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.

މިހަމަލާ ދިނުމަށް ފަތިހު ފަތިހާ މި 5 އަޚުން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ [މާޝަލް ފަހީމް] ޢަސްކަރީ އެކަޑަމީ، އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެމެރިކާ ޞަލީބީންގެ ބޭސްއަކަށެވެ. އަދި އެތަން ފޫއަޅުވާލުމަށްފަހު އެތާތިބި މުރުތައްދުންނާ ޞަލީބީންނަށް ހަމަލާ ދޭންފެށިއެވެ. ހުރިހައި ވަޒަން ހުސްވަންދެން ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން 4 އަޚުންވަނީ ކާފަރުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށްވަދެ ފިދާޢީ ހަމަލާ ދީފައެވެ.

މި ވަރުގަދަ ހަމަލާގެ ސަބަބުން މުރުތައްދު ޢަސްކަރިއްޔާގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ނޫނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ. އަދި މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮފިސަރެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެހާ ޢިއްޒަތެއްވަނީ ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އާއި މުއުމިނުންނަށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މުނާފިޤުންނަށް އެކަމެއް ނޭނގެއެވެ! އަދި އެންމެހާ ޙަމްދު ވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....