[އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!]

ވީޑިއޯ އޮންލައިން ކޮށް ބެއްލެވުމަށް

ވީޑިއޯގެ ނަން: [އޭ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނޭވެ!]
ދިގުމިން: 5 މިނެޓް 31 ސިކުންތު.
ޝާއިޢުކުރީ: އަލްމުރާބިޠޫން
ބަސް: ޢަރަބި – (ދިވެހި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއެކު)
ލިންކުތައް: https://justpaste.it/1go66

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. Oh my beloved brothers and sisters، prepare for the departure from this fitnah. Certainly death will take our souls wherever we may be. Better serve the religion of Allāh and be killed for the sake of Allāh.