އިއްފަތް ނަގާލެވުނު ޠާހިރު އުޚްތުންގެ ޙައްޤުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޤުރުބާނީ

މީގެ 4 އަހަރު ކުރިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގައި މުރުތައްދު ޞަޙަވާތު ހަނގުރާމަވެރިން ޙަލަބުގެ އުތުރު ރަށްފުށު ސަރަހައްދުގައިތިބި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންނަށް ޙިޔާނާތްތެރިވިއެވެ. އަދި ހީލަތާއިއެކު އެތައް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނެއް ހިފައި ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އަދި ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޚްތުން ރޭޕްކުރިއެވެ. އަދި އަޚުން ޤަތުލުކުރުމަށްފަހު ޖަނަވާރުވަންތަ ކަމާއެކު ޙަލަބުގެ ފެންވަޅުވަޅަށް އެހަށިތައް އަޅައި ފުރިއެވެ.

ޞަޙަވާތުންގެ ޙިޔާނާތައްފަހު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން އެދަޥްލަތުގެ ދަށަށް [އަލްބާބް] އާއި [މަންބިޖް] އާއި [ޖަރާބުލުސް] ގެނައެވެ. އަދި އުތުރު ޙަލަބުގެ ރަށްފުށުގައިތިބި މުޖާހިދުން [އިއްފަތްތެރި އުޚްތުންނަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ޣަޒްވާ] ގެ ނަމުގައި ޢަސްކަރީ ޙަރަކާތެއް ހިންގިއެވެ. މިޙަރަކާތުގައި ކުދި ސަރަހައްދުތަކެއް ކާފަރުންގެ އަތުން މިނިވަން ކުރެވުނެވެ. އޭގެތެރޭގައި [އަޚްތަރީން] އާއި [އިޙްތިމަލާތު] އާއި [ދާބިޤް]، އަދި މިނޫން އެތައް ސަރަހައްދެއް ހިމެނުނެވެ. އެއީ ތުރުކީގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައިވާ [އައްރާޢީ] އާއި [އަޢުޒާޒް] ގެ ރަށްފުށާއި ހަމަޔަށް ދެވެންދެންނެވެ. އެއީ އަނިޔާވެރިކަމާއިއެކު އެޞަޙަވާތުން މެރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެއާއެކު ރޭޕުކޮށްލެވުނު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޠާހިރު މުހާޖިރު އުޚްތުންގެ އިއްފަތުގެ ބަދަލު ހިފުނެވެ. އަދި އޭގެސަބަބުން މުވައްހިދުންގެ މޭތަކަށް ހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. އަދި މުޖާހިދުންގެ ތަކްބީރުތަކުގެ އަޑު އުފުލުނެވެ. އެންމެހައި ޙަމްދަކާއި ޝުކުރެއްވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ` އަށެވެ!

އޭގެ 4 އަހަރު ފަހެވެ. [އަލްބަރަކާ] (ސީރިޔާގެ ކުރުދީން އުޅޭ [ޙަސާކާ] ސަރަހައްދު) އާއި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު އަލްޚައިރް ([ދީރްއަޒޫރް]) ގައި މުލްހިދު ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ [ޕީ.ކޭ.ކޭ.] ގެ ކާފަރު އޫރުތައް އަހަރެމެންގެ އެތައް ޠާހިރު އުޚްތުންނެއް ހިފައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އެމެރިކާގެ މަދަދާއިއެކު އެބައިމީހުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިންގާތައް ދިނުމާއިވިދިގެން، އޭގެ ބަދަލުގައި އެބައިމީހުން މިޞާލިހު އުޚްތުންގެ އިއްފަތް ފޭރިގަނެ އެއުޚްތުން މަރާލިއެވެ. ޔާ ﷲ! އަހަރެމެންގެ ބޯމައްޗަށް އޭގެސަބަބުން އައި ބޮޑު ހިތާމަވެރިކަމާއެވެ!

އުއްމަތުގެ މުޖާހިދު އަޚުންނަށް ހަނގުރާމައަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އަލުން ޢަސްކަރީ ބާރު ހޯދައި، އިއްފަތްތެރި އެޠާހިރު އުޚްތުންގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޢަޒުމް ވަރުގަދަ ކުރުން މެނުވީ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެއީ ނަބިއްޔާ ؛ ގެ ސުންނަތަށް ތަބަޢަވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޖާނުންފިދާވާ އިސްތިޝްހާދީ އަޚުންތައް ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. އަދި އެލާދީނީންތަކުގެ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ފަރަޤުކުރުމެއްނެތި އެންމެން ގޮއްވާލިއެވެ. އަދި ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންދާ [އިންޣިމާސީ] ބަޠަލުންތައް ވަދެ އެވެރިންގެ އެތައްބަޔަކު ކަތިލައި ވިއްސި ވިހާލިކޮށް އަދި އެނޫން އެތައް ބަޔެއް ހައްޔަރުކުރިއެވެ. އެއީ މި މުޖުރިމު ފިނޑިންގެ އެއްވުންތަކުގެ މެދަށް ވަދެގަނެއެވެ. މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ކާފަރުންގެ ސަފުތަކުން އެތައް ބަޔެއް ޤަތުލުވެ އެތައް ބަޔެއް ހިފައި ހައްޔަރުކުރެވުނެވެ. އަދި ﷲ ގެ ވާޤިފުޅާއެކު، ވިލާޔަތު ޚައިރް އާއި [އަލްބަރަކާ] އެ އިލާހުގެ މުޖާހިދު އަޅުތަކުންގެ އަތްމައްޗަށް ފަތަހަވުމާއި ހަމަޔަށް މިޙަރަކާތް ހުއްޓުމެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެހައި ލާދީނީ އެތީސްޓް އޫރުތަކަށް އަހަރުމެން ބުނަމެވެ: [އަހަރެމެން ނިންމަން އޮތް ކަލޭމެންގެ އަނިޔާތަކުގެ ލިސްޓު ވަރަށް ދިގެވެ! އަދި ކަލޭމެންނަށް އަހަރެމެންގެ މުޖާހިދުންގެ ސިއްރު ލަޝްކަރުތައް ކަލޭމެންގެ ގެތަކުގެ ވަލުދޮރޯށިން ފެންނާނެއެވެ. ކަލޭމެންގެ ހިތްތައް ތުރުތުރު އަޅާނޭ ކަންކަން ކަލޭމެން ދެކޭނެއެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ އިއްފަތްތެރި އުޚްތުންނަށް ކަލޭމެންކުރި ކަންތަކަށް ކަލޭމެން ހިތާމަ ކުރާނެތެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހައި ޢިއްޒަތެއް ވަނީ ﷲ އަށެވެ. އަދި އެ އިލާހުގެ ރަސޫލާށެވެ. އަދި މުއުމިނުތަކުންނަށެވެ.

ދަންނާށެވެ! ލާދީނީ މަގުން ހިނގާ ކޮންމެބަޔަކީ އަހަރެމެންގެ ޢަދުއްވުންނެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ލޮންސިތަކުގެ ޝިކާރަތަކެވެ. އެހެންކަމުން ބަލަބަލާތިބޭށެވެ. އަހަރެމެންވެސް މިތިބީ ބަލަބަލާއެވެ!

މަސްދަރު: މުރާސިލް

ދެން ދަންނާށެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ރަސްމީ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ [އަލްޙަޔާތު] އިން [އިންސައިޑް] ގެ 7 ވަނަބައި ނެރެފިއެވެ. ދިގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިނެޓްހުރި މިވީޑިއޯގައި މިފަހަރު ފެނިގެންދަނީ މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ފެނިގެންނުދާ ފަދަ މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދަނީ ދެންމެ ބަޔާންކުރެވުނު ޣަޒްވާގެ، (ވިލާޔަތު އަލްޚައިރްގައި އިއްފަތްތެރި އުޚްތުންގެ ދިފާޢުގައި ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގެ) މަންޒަރުތަކެވެ. އަދި މިޢަޒްވާގެ އެންމެ ކުރީސަފުގައި އަންހެނުންނާއި ނުކުޅެދޭމީހުން ތިބިކަމީ ގައިގަ މަސްޖަހާފަތިބި ޖާނުންވަރުގަދަ ފިރިހެނުން ލަދުގަންނަވަރުގެ ކަމަކަށެވެ.

[އިންސައިޑް 7] ވީޑިއޯ ބެއްލެވުމަށް

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....