ޚަލީފާ އަބޫބަކުރު އަލް-ބަޣްދާދީގެ ޙަޔާތްޕުޅު

Khalifaއެއީ އަބޫ ދުޢާ ބިން އަވާދު ބިން އިބުރާހިމް އަލް ބަދުރީ އަލް ރަޟަވީ އަލް ޙުސައިނީ އަލް ސާމައްރާއި އެވެ. ނިސްބަތްވެގެންވަނީ ސާއްދަތުލް އަޝްރަފު އަލު ބަދުރީން(ބުޥަ ބަދުރީ) އަލް ރަޟާވިއްޔާ އަލް ޙުސައިނިއްޔާ އަލް ޙާޝިމިއްޔާ އަލް ޤުރައިޝިއްޔާ އަލް ނިޒާރިއްޔާ އަލް އަދުނާނިއްޔާ ޤަބީލާތަކަށެވެ. ހުންނެވީ ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގެންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކުންޔަތަކީ އަބޫ ދުޢާއެވެ.

ނަޞަބުފުޅު ނަބީ صلى الله عليه وسلم އާއި ހަމަޔަށް:

من أحفاد عرموش بن علي بن عيد بن بدري بن بدر الدين بن خليل بن حسين بن عبد الله بن إبراهيم الأواه بن الشريف يحيى عز الدين بن الشريف بشير بن ماجد بن عطية بن يعلى بن دويد بن ماجد بن عبد الرحمن بن قاسم بن الشريف إدريس بن جعفر الزكي بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

އެބޭފުޅާއަކީ އުސްތާޛެއް އަދި ތަރުބަވީ މުޢައްލިމެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެއީ މަޝްހޫރު ދާޢީއެއްމެއެވެ. ތަޢުލީމް ޙާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ ބަޣުދާދުގެ އިސްލާމިކު ޔުނިވާރސިޓީންނެވެ. ބެޗްލާސް، މާސްޓާސް އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ އާ ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލުކުރެއްވިއެވެ. ޝައިޚު އަބޫ ދުޢާ އަކީ އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި، ޝަރީޢާ ޢިލްމާއި ފިޤުހު އުނގަންނައި ދިނުމުގައި އަރައި ހުންނެވި އެދުރެކެވެ. އަދި އެބޭފުޅާއަކީ އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ކީރިތި ނަސަބުފުޅުގެ ޢިލްމުގެ މާހިރެކެވެ.

ޝައިޚަކީ ސާމައްރާ އަދި ދިޔާލާގައިވި ޝެއިޚުގެ ޤަބީލާގެ ބޭފުޅުންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެ ގޮތުން 2006 ވަނަ އަހަރު ޢިރާޤުގައި ޤާއިމުކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ އަމީރަށް ދިޔާލާ އާއި ސާމައްރާގެ އަހުލުވެރިން އެއްވެސް ޝަރުޠެއްނެތި ބައިޢަތު ހިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި ޑރ.އިބުރާހިމު އަވާދަކީ ސަލަފިއްޔާ ޖިހާދިއްޔާގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބޭކަލެކެވެ. އަދި ދިޔާލާގެ ސަމައްރާގެ އަވަށުގައި ،އިމާމު އަޙުމަދު ބިން ހަންބަލުގެ މިސްކިތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަޤީހެކެވެ. އެބޭފުޅާ އަކީ ދީންވެރި އާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެބޭފުޅާގެ ބޭބެއިންނާއި ބޮޑުބޭބެއިންނަކީ އުސްތާޛުންނެވެ. އަދި ޢަރަބި ބަހާއި ބަލާޣާތުގެ މާހިރުންނެވެ.

އެބޭފުޅުންގެ ޢަޤީދާއަކީ ސަލަފިއްޔާއެވެ. އެބޭފުޅާގެ ބައްޕާފުޅަކީ ބުޥަބަދުރީ ޤަބީލާގެ އިސްބޭފުޅެކެވެ. ދީނަށް ލޯބިކުރައްވާ، ރިވެތި ޚުލުޤަށާއި ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ގޮވާލައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައި ކަންތައްތައް މަނާކުރުމުގައި ނަޞްރުވެރިފަރާތެކެވެ. ޝައިޚުގެ ކާފާފުޅު ޙާއްޖު އިބުރާހިމް އަލް ބަދުރީއަކީ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމުގައި އެންމެންވެސް ދަންނަ ބޭކަލެކެވެ. އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ކަމޭހިއްތަވާ ރަހިމުގެގުޅުން ދަމަހައްޓަވާ ބޭކަލެކެވެ. އަދި އާއިލާގެ ބޭނުންތަކަށް ސަމާލުކަންދެއްވި ބޭކަލެކެވެ. ޙާއްޖު އިބުރާހީމް އަވަހާރަވީ ޢިރާޤަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އެރިތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ. އެބޭފުޅާ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރުމާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ކަމޭހިއްތަވައި އުޅުއްވުމުގެ ނިޢުމަތެއްގެ ގޮތުން ﷲ އެބޭފުޅާއަށް ދިގުޢުމުރެއް މިންވަރުކުރެއްވިއެވެ. 95 އަހަރުފުޅުވަންދެއް ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއެވެ.

ޑރ.އަބޫ ދުޢާ އަކީ ދޫ ހެލޭ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަލާޣާތްތެރި ބޭކަލެކެވެ. އަދި ދައުލަތުލް އިސްލާމުގެ ކުރީގެ ދެ އަމީރުންގެ ރިވެތި ސިފަތަށް ދަސްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަބޫ ޢުމަރުލް ބަޣުދާދީ ފަދައިން އަވަސް އަރައިގެން ކަންތަށް ނުކުރެއްވުމާއި، ކަންކަމުގައި ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަބޫ ހަމްޒާ އަލް މުހާޖިރުގެ ތޫނު ފިލިކަމާއި، ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަމެވެ.

ޑރ.އަބޫ ދުޢާގެ އަސްކަރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ހުނަރުވެރިކަން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 8 އަހަރުތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. އެބޭފުޅާ ހަނގުރާމަކުރުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައެވެ. އަދި އަމިއްލަފުޅަށް ބައިވެރިވެ ލައްވައެވެ. އެތަށް ފަހަރެއްގެ މަތިން ހައްޔަރުވެ ދޫކޮށް ލެވުނެވެ. އެބޭފުޅާ ވަރަށް ގިނަ ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ޖަމާޢަތްތައް އުފެއްދެވިއެވެ. އަދި ޖަމާޢަތްތައް އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެ،އެކަމުގައި ވާގިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. އެއަށް ފަހު އަލް މަޖިލިސިއްޝޫރާ އަލް މުޖާހިދީންނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ޢިރާޤުގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ޝޫރާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި، 16 މެއި 2010 ގައި ޢިރާޤުގެ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ އަމީރެއް ގޮތުގައި ރަސްމީ ގޮތުން އައްޔަން ކުރެވުމާ ހަމަޔަށް ހުންނެވިއެވެ. އެބޭ ފުޅާ މި ހިސާބަށް ވާޞިލުވެލެއްވީ އެތަށް މަރުޙަލާ ތަކެއް ކަޑައްތު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެއިގެ ކުރިން އެބޭފުޅާވަނީ، އެބޭފުޅާގެ ބައެއް އެކުވެރިންނާއެކު ޖަމާޢަތުއް ޖައިޝުލް އަހުލުއް ސުންނާ ވަލް ޖަމާޢާ އުފެއްދުމުގައި ބައިވެވެވަޑައިގެންފައެވެ. (މި ޖަމާޢަތަކީ ދިޔާލާ،ސާމައްރާ، އަދި ބަޣުދާދުގެ ބައެއް ޕުރޮވިސްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޖަމާޢަތެކެވެ.)އަދި އެއީ އެ ޖަމާޢަތުގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ އިސްބޭފުޅާއެވެ. އަދި މަޖިލިސިއްޝޫރާ އަލް މުޖާހިދީން އުފެދުނުކަން އިޢުލާންކުރިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީސް މި ޖަމާޢަތުން މަޖިލިސިއްޝޫރާ އަލް މުޖާހިދީން އާ ގުޅި ބައިޢަތު ހިފިއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ޑރ.އަބޫ ދުޢާ މަޖިލިސިއްޝޫރާ އަލް މުޖާހިދީން ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގަތެވެ. އެއަށް ފަހު ޝޫރާމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދައުލަތެއް އިޢުލާން ކުރެވުމަށްފަހު ވިލާޔާތު (ޕްރޮވިންސް) ތަކުގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީތައް ބަލަހައްޓަވާ ޖެނެރަލް ސުޕާވައިޒަރ ކަމުގައްޔާއި، ޝޫރާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނެވިއެވެ. އަދި ސާމައްރާ ބައެއް ޤަބީލާތަކާއި، ޒުވާނުން ޝައިޚް އަބޫ ޢުމަރު އަލް ބަޣުދާދީ އަށް ބައިޢަތު ހިފުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރެވިއެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކާ އެކު އަހަރުތަށް ވޭތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ،އަބޫ ޢުމަރު އަލް ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އަމީރެއްކަމުގައި ވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅަކީ ޑ.ރއަބޫ ދުޢާ ކަން ހުދު އަބޫ ޢުމަރު އަލް ބަޣުދާދީ ވެސް ދެނެވަޑައި ގަންނަވައެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅާއަށް ފަހު އަމީރެއްކަމުގައި ވުމަށް އަބޫ ދުޢާއަށް ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

މިއީ އެބޭފުޅަކާ މެދު ނުބައި ދޫތަކުން ހަމަލާ ދެމުންދާ ޚަލީފާ އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ވާހަކައެވެ. އެބޭފުޅާއަކީ ސޫރިޔާގެ އަހުލުންގެ ޙާލު ދަނެ، ދަތި އުނދަގޫ ޙާލުގައިމެ އެމީހުންނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށްޓަކައި މާލާއި ނަފުސުން އެހީތެރިވެދިން އަމީރެވެ.

“އެއަށްފަހު ﷲ ތަޢާލާ ތިމަންނާއަށް ޝައިޚު އަލް ބަޣުދާދީ ދަތުމުގެ ޝަރަފުދެއްވިއެވެ. އެއީ ޝާމުގެ އަހުލުވެރީންގެ ހައްޤު ދެއްވައި އެއުރެންގެ ދަރަނި ދެގުނައަށް އަދާ ކުރައްވި ޢިއްޒަތްތެރި ޝައިޚެވެ. އަދި ޝާމުގައި އަނިޔާލިބެމުން ދިޔަ އަހަރެމެންގެ އަހުލުވެރީނަށް ވާގިވެރިވުމަށްޓަކައި އަހަރެމެން ހުށައެޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެއްބަސްވެލެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި ޝައިޚެވެ. އެއަށްފަހު އެބޭފުޅާ އަހަރެމެންނަށް ވާގިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ މާލުން ފައިސާ ދެއްވިއެވެ. އެއީ އެބޭފުޅުން ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކާ އެކުވެސްމެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހު މި ނިކަމެތި އަޅާ އަށް އިތުބާރުކުރައްވައި، ޕޮލިސީތަކާއި ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިޒުނަދެއްވިއެވެ. އަދި އަޚުންތަކެއް ފޮނުއްވާ އެހީތެރިވެލެއްވިއެވެ…” (އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް ޖައުލާނީ- ޖަބުހަތުއް ނުޞްރާ)

އެއީ އުއްމަތުގެ ޙާލު ދެނެ އެއުރެންގެ ވޭނީ އާދޭސް އަޑު އެހުމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނުވާ އަމީރެވެ. ރަމަޟާންމަހު އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދެއްވި ޚިތާބެއްގައި ޚަލީފާ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޗައިނާ، އިންޑިޔާ، ފަލަސްޠީން، ސޯމާލިޔާ،  ޢަރަބި ޖަޒީރާ، ޤައުޤާޒު(ޝީޝާން) ، ޝާމް، އިރާޤް، މިސްރު، އިންޑޮނޭސިޔާ، އަފްޣާނިސްތާން، ފިލިޕީންސް، އަޙްވާޒް، އީރާން، ޕާކިސްތާން، ތޫނީސިޔާ، ލީބިޔާ، އަލްޖީރިޔާ އާއި، މޮރޮކޯ އަދި އިރުމައްޗާއި ހުޅަނގުގައި ދަނީ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުތަށް ގަދަކަމުން ނިގުޅައި ގަނެވެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ސިފައިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްމަތް ކުރިއަށް ނެރޭށެވެ. އެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅު ތަކުގައިވާ އަޚުން އެއުރެން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ތިޔަބައިމީހުން އަންނާނޭ ކަމަށް ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުންނެވެ. ސެންޓްރަލް އެފްރިކާއިން ތިޔަބައިމީހުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރާފައިވާ މަންޒަރުތައް މިކަމަށް ފުދިގެންވެއެވެ. އަދި އެއިގެ ކުރިން ބަރުމާއިން ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކެވެ. އަދި އަހަރެމެންނަށް ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތައް މާނުބައިވެގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ގަންދީބުނަމެވެ. އަހަރެމެން ބަދަލުހިފާނަމެވެ. ﷲ ގަންދީބުނަމެވެ، އަހަރެމެން ބަދަލުހިފާނަމެވެ. އެއީ ހިނދުކޮޅަކަށް އެކަން ފަސްވިކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެމެން ބަދަލުހިފާނަމެވެ. އުއްމަތަށް އަނިޔާވެރިވިބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އެ ގެއްލުމަށްވުރެ ދެކުނައަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އެއިގެ ރައްދުދޭނަމެވެ.” (رسالة إلى المجاهدين والأمةالإسلامية في شهر رمضان)

އެހެންކަމުން ގޭގައި އިށީދެ އިނދެތިބެމެ، ކަލޭމެންގެ ނުބައި ފިކުރިއްޔާތުތަކުންނާއި، ދޫތަކުން ޖިހާދުގެ މިމާތް ޝައިޚަށް ހަމަލާދިނުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަމުހެއްޔެވެ.

(ނޯޓް: ޚަލީފާ އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ޝަޚްސިއްޔަތު އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.)

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. މާޝާﷲ.. މިފަދަ ބޭފުޅުން އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ މުސްލިމުންގެ ވެރިންކަމުގައި ތިބުމަށް. މިފަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތު އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެމެންގެ ދަރީންނަށް ދަސްކޮށްދޭން. ޚަލީފާ ރައްކާތެރިކުރައްވާށި!

  2. ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތައް ބިންދައިލެއްވި، ބޯޑަރުތައް ނައްތާލެއްވި، ކާފަރުންތައް ކުޑަކުކޫޖައްސުވައިލެއްވި، އެބޭފުޅެއްގެ އަތްމައްޗަށް ޚިލާފަތް ޢިޔާދަކުރެވުނު، ޤުރައިޝީންގެ، ޙާޝިމީންގެ، މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާ @ ގެ ޢާއިލާގެ ޝެއިޚުވަންތަ ހުސެއިނީ އަކީ ކޮންބޭކަލެއްކަން އަދިވެސް ނޭގޭހެއްޔެވެ؟

    ﷲ އެބޭފުޅާ ޙައްޤުގައި ދަމަހައްޓަވައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި މުސްލިމުތަކުންނަށް ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ދެއްވާށިއެވެ.