އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް ބޮން އެޅުމަށް ތުރުކީގެ ވައިގެ މަރުކަޒުތައް ދެނީ

މިބިލަކީ ސޫރިޔާ އަދި ޢިރާޤުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ޢަސްކަރީ ޙަމަލާތައް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ތުރުކީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު ބަރުލަމާނީން ކުރިން ފާސްވެސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް
މިބިލަކީ ސޫރިޔާ އަދި ޢިރާޤުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ޢަސްކަރީ ޙަމަލާތައް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ތުރުކީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު ބަރުލަމާނީން ކުރިން ފާސްވެސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް

މުޅި އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާ އަދި އޭގެ އަޢުވާނުން ފަށައިގެންއުޅޭ ހަނގުރާމައިގާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތުރުކީން އެތަނުގެ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުތައް ދޭނެކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.
މިބިލަކީ ސޫރިޔާ އަދި ޢިރާޤުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިސްލާމީ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ޢަސްކަރީ ޙަމަލާތައް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ތުރުކީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު ބަރުލަމާނީން ކުރިން ފާސްވެސްކޮށްފައިވާ ބިލެކެވެ. ނަމަވެސް، އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަޙްމަދު ދަވުތޮގްލޫ ހާމަކުރިގޮތުގައި، ސޫރިޔާގެ ޠާޣޫތު ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވައްޓާލުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ [މޮޑަރޭޓް] (ގައުމިއްޔަތުވެގެން އުޅޭ އެފް.އެސް.އޭ އަދި ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކިޔަމަންތެރި) ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޢަސްކަރީގޮތުންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމާއި ހިޖުރަކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އަހުލުއްސުއްނަ ވަލްޖަމާޢަތާ ޚިލާފަށް ފަޠުވާދީ، ދިވެހި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް އަދި ޝުބުހު އުފައްދައި ބައިބައިކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެފް.އެސް.އޭ އަށް ނިޞްބަތްވާ ތޮއްޑޫ އާދަމް ޝަމީމްގެ މޮޑަރޭޓް ގުރޫޕެވެ. މިފަދަ ގުރޫޕުތަކަށް ތުރުކީގެ ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. ރަނގަޅަށް ތިބުނީ… އާދަމް ޝަމީމް ވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އެބައިމީހުން ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ތިބެގެން ސަރުކާރު ދިފާޢުގައި ކުރަނީ ހަމަ ޙައްޤު ޖިހާދުކަމަށް އެބައިމީހުންނަށް ޞިފަކޮށްދީ އޮޅުވާލާފައި…. އެކަމަކު ސަރުކާރު ދިވެހި ސަރުކާރުވަނީ މާކުރިން އެމެރިކާއަށް އަޅުދާސްތުވެ ނިމިފައެވެ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ޓްރައިނިން ދެނީ މުޖާހިދުންނަށް އެޓޭކް ދޭނެ ގޮތާއި މެދު، ﷲ މަގުގައި ހިޖްރަކުރާ މީހުންނަށް ޖާސޫސްކޮށް ހައްޔަރުކޮށް އެމެރިކާއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް، ޖިހާދު، ޠާޣޫތު ހިޖްރަ މިފަދަ މަޢުޟޫއު ދިރާސާކޮށް އެއާ މެދު އާދަމް ޝަމީމް އާއި ސުވާލުކުރާ މީހެއް ވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް ޖޯކްވެސް ޖަހާ…. ކަލޭމެންތީ އުޑެއް ބުޑެއް ދަންނަ ބައެއް ނޫނޭ ……