ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އެމެރިކާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފި

2003 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ވެސް [ވިނެލް ޢަރަބިއްޔާ]ގެ ބައިގަނޑަށް އަމާޒުކޮށް ތަންޡީމުލްޤާޢިދާގެ މުޖާހިދުން ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 10 އެމެރިކާނުން މަރާލައިފާވޭ.
2003 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ވެސް [ވިނެލް ޢަރަބިއްޔާ]ގެ ބައިގަނޑަށް އަމާޒުކޮށް ތަންޡީމުލްޤާޢިދާގެ މުޖާހިދުން ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 10 އެމެރިކާނުން މަރާލައިފާވޭ.
އިސްލާމީ ޚިލާފަތާދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އަހްޒާބުގެ މައި މޫ ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ޢަސްކަރީ ސިފައިންގެ އޫރަކަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙަމަލާދީ އޭނާގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފިއެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ރިޔާޟްގައި ދިން މި ޙަމަލާގައި އެމެރިކާގެ އިތުރު ޓެރަރިސްޓަކުވެސްވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ޚަބަރުފަރުތާ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، ބަޑިން ޙަމަލާދިން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަކީ އެމެރިކާއަށް އުފަން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރައްޔިތެކެވެ. އަދި އޭނާ ޙަމަލާދީފައިވަނީ ފަހުދު ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީގައި ހުރި ގޭސް ސްޓޭޝަނަށް އެމެރިކާނުންގެ އުޅަނދު މަޑުކުރުމުންނެވެ. އެތަނުން އެކަކު އައްޓަމަހެއްހެން ތެޅިތެޅިފަ ވަގުތުން މަރުވިކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ދެމީހުންނަކީވެސް، މިއަދު އިސްލާމީ ޚިލާފަތާ ދެކޮޅަށް ޠާޣޫތުންގެ ލަޝްކަރު ގޮވައިގެން ފަށައިފައިވާ ހަނގުރާމައިގާ ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ސުޢޫދީ މުރުތައްދު ޤައުމީ ސިފައިންގެ ގާޑުން ތަމްރީނުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 1975 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި (ޢަރަބި ޖަޒީރާގައި) ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ [ވިނެލް ޢަރަބިއްޔާ] އަށް ނިޞްބަތްވާ ބައެކެވެ.

ޢަރަބި ޖަޒީރާއިން ކާފަރުން ނެރުމަށް ނަބިއްޔާ ؛ ކުރެއްވި އަމުރުފުޅާ ޚިލާފަށް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަލޫލް އާއިލާއިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮޮށް، ޝައިޚް އުސާމާ ބިން ލާދިން \ ވެސްވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން މި ޠާޣޫތީ ސަރުކާރަށް އިންޛާރުތައް ދެއްވާފައެވެ. ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޠާޣޫތީ ސަރުކާރުންދަނީ މިޙަމަލާއަކީ ޒާތީ ކަމެއް ފިލުވާލަން ދިން ޙަމަލާއެއްކަމަށާއި އަދި މިއީ ކާފަރުންނާއެކު އެމީހުން ބައިވެރިވެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމެއްކަމަށް ވާހަކަތައް ފަތުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ، 2003 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ވެސް [ވިނެލް ޢަރަބިއްޔާ]ގެ ބައިގަނޑަށް އަމާޒުކޮށް ތަންޡީމުލްޤާޢިދާގެ މުޖާހިދުން ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 10 އެމެރިކާނުން މަރާލިކަމެވެ.

އަދި މި ހަމަލާދީފައި މިވަނީ އެމެރިކާ އާއި އެމީހުންގެ ގުޅިފަވާ ލަޝްކަރުތަކުން ސޫރިޔާ އަދި އިރާޤުގެ އެތަކެއް މުސްލިމުން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އަދި މުސްލިމުންނާއި މެދު ހިންގޭ މިފަދަ އުދުވާންތަކުގެ ރައްދެއް ގޮތުން އެމެރިކާއާއި އެމީހުންގެ ވާގިވެރި ޤައުމުތަކުގެ ކާފަރު ރައްޔިތުން މެރުނު ގޮތަކަށް މެރުމަށް އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާނު ޝައިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދުނާނީ | ގޮވާލައްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

[ކާފަރު މަރަކީއެއް ނޫނީ ފަރަންޖީއެއް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނަޖިސް ފުރާންސްގެފަރަންޖީއެއް – ނުވަތަ އޮސްޓުރޭލިއާގެ ނޫނީ ކެނެޑާގެ އަދި އެނޫންވެސްހަނގުރާމައިގެ ތެރޭ ހިމެނޭ (ޤައުމެއްގެ) ކާފަރެއް ކަލޭމެންއަތުޖެހިއްޖެނަމަ، އެއީ އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅަށް މިހަދާފައިވާކޯލިޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޢާންމު ރައްޔިތެއްނަމަވެސް،އަތުޖެހިއްޖެނަމަ – ﷲ އަށް ތަވައްކަލްކޮށް – ކަލޭމެންނަށް ވެވުނުގޮތަކުންކުރެވުނުގޮތަކަށް އޭނާ މަރާލާށެވެ.]

ޝައިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް އަދުނާނީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. އަލްޙަމްދު ލިއްލާހް: މިފަދަ އެންމެ އޫރަކު މަރާލުމަކީވެސް މުސްލިމިންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް، އެފަދަ އޫރުން ފެންނަ ތާކުން ޤަތުލުކުރަންވީ

    “When the sacred months are over slay the idolaters wherever you find them. Arrest them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them.” Quran 9:5

  2. ކީއްކުރާނީ.. އެންމެފަހުން ރާއްޖެއަށް މި އެމެރިކާ ސިފައިން އަރާފަ ފައިބައިގެން އެ ދިޔައީ ނުލާހިކު ހިތްފަސޭހަކަމާއެކުގަ. އަދި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވާ ރާއްޖޭ ސިފައިންވެސް އެއުޅެމުންދަނީ ކިހާ އަމާންކަމާއެކު. ކުއްތާތައް މަރަންވީހަމަ.