އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫން – އަލްޤައިދާ

އަލްޤައިދާގެ ބަޔާނުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ މުޖާހިދުންނަކީ އަޚުންކަމަށާއި ޚަވާރިޖުންނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ
އަލްޤައިދާގެ ބަޔާނުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ މުޖާހިދުންނަކީ އަޚުންކަމަށާއި ޚަވާރިޖުންނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވޭ

އަލްޤައިދާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ދުވަސްވީ ގޮފި، ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤާއިދާ އިން [ގުޅިފައިވާ ޞަލީބީ ލަޝްކަރާ ބެހޭގޮތުން ވާ ބަޔާނެއް] މިނަމުގައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. އޭގައި ވެއެވެ:

[އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށްވާ ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން، ދުނިޔެވީ އިއްތިޙާދުންވަނީ ޢިރާޤާއި ޝާމްގައިވާ މުޖާހިދުންގެ މައްޗަށް ވަރުގަދަ ޢުދުވާނެއް ފަށާފައެވެ. މިއީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް “އިސްލާމީ ދަޥްލަތު” ގައިވާ އަހަރެމެންގެ އަޚުންގެ މައްޗަށެވެ.]

މިބަޔާނުގައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް ބަދުނާމުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ގޮންޖަހައި، އެފަދަ ވަހުމެއްގައި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް އެހީތެރިވަނޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކު، އެހެން ގުރޫޕުތަށްވެސް އިޚްތިލާފާއި ފަރުދީ ކުރިމަތިލުންތައް ދޫކޮށް ޞަލީބީ ޢުދުވާން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް އަތްގުޅާލުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤައިދާގެ އަމީރަކީ މުޅި އަލްޤައިދާގެ ނައިބު އަމީރު އަބޫ ބަސީރު ނާޞިރުލްޥުހައިޝީ އެވެ. އަދި އެހެންކަމުން މިއީ އަލްޤައިދާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މައްޗަށް މިހާތަނަށް ނެރެވިފައިވާ އެންމެ ޞައްޙަ ރައުޔެވެ.

ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް....

ޙިޔާލު

  1. އަހަރެން ހީކުރީ އަލްޤައިދާއަކީ މަޤްދިސީއާ ޤަތާދާފަދަ ބޭކަލުންނަށް ތަބާވާ އެބޭކަލުންގެ ޤައުލުތަކަށް ތަޤްލީދުވެސް ކުރާބައެއް ކަމަށް. އެކަމަކު މިކަމުން މި ހާމަވީ އެއާދެކޮޅަށް. މަޤްދިސީމެން ޚަވާރިޖުންފަދައިން ސިފަކުރަމުންދަނިކޮށް ތިމަންނަމެންގެ އަޚުންނޭ ބުނީމަ. ޔާ ﷲ މިއަޅާއަށް ހެޔޮމަގު ދައްކަވާށި. އަދި ޖާހިލު މުޤައްލިދެއްކަމުގައި ނުލައްވާށި.

  2. ﷲ އަކްބަރު، މުޖާހިދުން އެކަތިގަނޑަކަށްވާތަން ފެނުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ. އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޚިލާފަތު އިއުލާނުކުރީމަ ހާދަ އެކުވެރިކަމެއް ގާއިމްވެއްޖެއޭ. މިއޮތް ހުރިހާ [ޕީސް] އޭ ކިޔައިގެން އެނބުރޭ ޖަމިއްޔާތަކަށް މިދިޔަ 2 ގަރުނުގަވެސް ނުވާވަރު ވެއްޖެ މިހާރު، އަލްޙަމްދުލިއްﷲ

  3. ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމު ތަކުގެ ވެރިން އިސްލާމީ އުންމަތާއިމެދު އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު ބޭޒާރުވަނީ…