Author
އަބޫ އުސާމާ

އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޖިހާދަކީ ނަފްސުގެ ޖިހާދުތަ؟

ބައެއް މީހުން އަތްފައިން ކާފަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ޖިހާދު ދޫކޮށް [ނަފްސުގެ ޖިހާދު] ކުރަނީ އޭ ކިޔައި ދަޢުވާ ކުރެއެވެ. އަދި މިބައިމީހުން [ނަފްސުގެ ޖިހާދު] ކުރުމަކީ ޢަމަލުން ކުރެވޭ ޖިހާދަށް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ. (2)

ދެންފަހެ އިމާމް މުޙައްމަދު އިބްނު ޢަބުދުލް ވައްހާބުގެ \ ދަޢުވަތަށް ކުރެވުނު ތުޙުމަތު ތަކަށް ނަޖުދުގެ އިމާމުން ރައްދު ދެއްވިފަދައިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުންވެސް ވަނީ އެ ދަވްލަތާއި މެދު ކުރެވެމުންދާ ތުޙުމަތުތަކަށް ...

ޖިހާދު ކުރުން ފަރުޟު ޢައިން ވެއްޖެ ޙާލަތުގައި މައިންބަފައިންގެ ހުއްދަ ހޯދުން

ޖިހާދު ކުރުން ފަރުޟު ޢައިން ވެއްޖެ ޙާލަތުގައި މައިންބަފައިންގެ ހުއްދަ ހޯދުން (މަސްދަރު: ޖިހާދުގެ އަޑުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތް “އޭ ޖިހާދުން އެކަހެރިވެގެން ތިބި މީހުންނޭވެ” މި ފޮތުގެ 49 ވަނަ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ތަކްފީރީންނެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. (1)

ފަހެ ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވެ އަދި މިއްލަތް އިބްރާހިމް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައިވަނީ ނަމަ، އެބަޔަކާއި ދިމާލަށް ތިއީ [ޚަވާރިޖުންނޭ]، [ތަކްފީރީންނޭ] ބުނުމަކީ އެއީ ތަޥްޙީދުގެ ދަޢުވަތުގެ ޢަދުއްވުންގެ ...

އޭ ނުބައި ޢިލުމްވެރީންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ!

[އޭ ނުބައި ޢިލުމުވެރީންނޭވެ! ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ. އެއްކުރެވޭ ދުވަހުގައެވެ. (އެބަހީ:ޤިޔާމަތްދުވަހުގައެވެ.) އަދި ސިއްރުތައް ފާޅުކުރެވޭ ދުވަހުގައިވެސްމެއެވެ. އެދުވަހުން ކަލޭމެންނަށް އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނުވެއެވެ. ކަލޭމެންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ!  ބަހުގެ މާނަ ...

ކުފުރާއި ނިފާޤުގެ ބައިގަނޑާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވޭ!

އޭ އިސްލާމީ އުއްމަތެވެ! ފަހެ އެހެންކަމުން އަޑުއަހާށެވެ! ކަނުލާ އަޑުއަހައި ފިކުރުހިންގާ ޙާލު ތެދުވާށެވެ! އެހެނީ ބަލިކަށިކަމުގެ ކަސްތޮޅުތަކުން މިނިވަންވާންވީ ވަގުތު އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ޠާޣޫތީ ވެރިންނާއި ކުރިމަތިލާ، ޚިޔާނާތްތެރި ޚާއިނުން, ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އާ ވީޑިޔޯ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ [ދި ފްލޭމްސް އޮފް ފަޔަރ]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އާ ވީޑިޔޯ ޑޮކިޔުމެންޓުރީ “ދި ފުލޭމުސް އޮފް ފަޔަރ” ނިކުމެއްޖެއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ  އިނގެރޭސި މީޑިޔާ ގޮފި އަލް ޙަޔާތު މީޑިޔާ ސެންޓަރ ގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އަލް ...

އެހެން ދައުލަތްތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު އިސްލާމީ ދައުލަތް

ދާދިފަހުން ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވުނު ލިޔުމެއްގައި އެ ނޫހުގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރިކް ނޯކް ވަނީ އިސްލާމީ ދައުލަތާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކާއީ ދެމެދު އަޅާ ކިޔާފައެވެ. ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމުގައި ...