ރިޕޯޓް

ޚިލާފަތުގެ ބިމަށް ކުރި ދަތުރު 1

ﷲގެ ރަޙްމަތުން މާގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވަނީސް، ޙުސައިންގެ އުއްމީދު ފުރިހަމަވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު މިއަދު އެންމެން ދެކެން ފަށައިފިއެވެ. ޢިރާޤު އެމެރިކާގެ އަތްދަށުން ބީވެގެންގޮސް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރުތައް އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ...

“އަދި ކަލޭމެން އަހަރުމެން ބިރުގަންނަވާ އެބައެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށް ތިގޮވާލާ ބަޔަކީ މިއީ ހެއްޔެވެ؟”

އަހަރެންނަކީ ޝާމްގެ އަންހެން ދަރިޔަކީމެވެ. އަހަރެން ބިރެއް ނުގަންނާނަމެވެ. އަހަރެން މިއުޅެނީ ޔަރްމޫކް ކޭމްޕުގައި ކަންތައް ހިނގިގޮތް ކިޔާދޭށެވެ. ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެހެނީ ފިރިހެނުން މިއަދު ވަނީ ފިނޑިވެ ...

އަބޫ ޣުރައިބު ޖަލުގެ ޞަފްޙާތަކުން ޞަފްޙާއެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ރުޖޫޢަވުމުން، ހުޅަނގުގެ ކާފަރުންނާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި އަދި އެނޫނަސް ނަމުން މުސްލިމު ސަރުކާރުތަކުގެ ލޭބަލް ޖަހައިގެން ތިބި ޠާޣޫތީ ދަޥްލަތްތަކުން، ޚިލާފަތުގެ ލޯބި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާވެ އެކަމަށް އެދިދާނެކަމުގެ ...

ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމަށްފަހު ތައުބާވެ ތަޥްޙީދުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވި ދިވެހި ދަރިއަކު ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ޝަހީދުވެއްޖެ

ދިވެެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކުފުރު މުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް ޙައްޤު މަގުން އެއްކިބާވެފައިވަނިކޮށް، ﷲގެ ރަޙްމަތުން ޙައްޤުގެ އަލިކަން ފޯރި އަޙްމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި، އެންމެ ދަރުމަލިބެނިވި ...

ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ...

[ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ތަޢުލީމް] ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އައްރައްޤާ މީޑިއާގެ ފަރާތުން ދަޥްލަތުގެ ބިންތަކުގައި ތަޢުލީމު ދެވެމުންދާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިވީޑިއޯގައި ހަމައެކަނި އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ ގޮތްތަކަކަށް ނޫނެވެ. އެތައްކަމެއްގެ ތަފްޞީލް ...

އަލްޙިސްބާ ފަހުލަވާނުންގެ މަސައްކަތްތައް ޚިލާފަތުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ހަލުއިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އެހެނިހެން ކުފުރު ޑިމޮކްރެސީއާއި އެފަދަ ކުނިބުނިތައް ދަށުގައި މުސްލިމުން ނިކަމެތިވެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފަދައަކުން ނޫންކަން މިއަދު މިދަނީ މުޅިދުނިޔެއަށް އެނގި ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކޭންޓްލީ ލައްވާ ނެރުނު 3 ވަނަ ...

ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކުރި އުރުދުންގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު މުޢާޒު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވައްޓާލި އުރުދުންގެ ޢަސްކަރީ ޖެޓުގެ ޕައިލަޓް ކަމުގައިވާ މުޢާޒު ޞާފީ ޔޫސުފް އަލްކަސާސްބިހް ގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ...