ޚަބަރު

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ...

ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޝެއިޚް ޢަދުނާނީ \ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ކުރެއްވި މުބާހަލާއަށްފަހު ޝާމްގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ:- [އޭ ﷲ! އަހަރެމެން ދެވެރިންކުރެ ދޮގުހަދާ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

އެމެރިކާ ސިފައިން އައުމުން FSA ގެ [އަޙްރާރުއް ޝަރުޤިއްޔާ] ކުލީސިފައިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ:- އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔުނީފޯރމް ތަކާއި ޓޯކީގައި އައްޝަރްޤިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބަޔާނެއް ދެނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ ޕުލެޓޫނެއް އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ކައިރީގައިވާ އައްރާއީ ޝަހަރަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ...

ޝައިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޖަބުހަތުއް ޖައުލާނީ ޝަރުޢީއެއް ކަމުގައިވާ އަބޫ ޢަބުދު ﷲ އައްޝާމީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ކުރީގެ ޚަވާރިޖުންނަށް ވުރެންވެސް ނުބައިވެގެންވާ ބައެއް ކަމުގައި އަދި އިސްލާމީ ދަޥްލަތަށް ނިސްބަތް ކޮށް ބޮޑެތި ތުޙުމަތު ...

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

ޔަހޫދީ ކޯޓަކުން ޑރ. އީމާން އަޙްމަދު ކިންޤޫ ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމަށް ހިޖްރަކުރުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަތް، ޣައްޒާގައިވާ އަޒްހަރު ޔުނިވާރސިޓީގެ ގޮފިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ، 44 އަހަރުގެ އަލްއުސްތާޛާ ޑރ. އީމާން އަޙްމަދު ކިންޤޫ (حفظها الله وفك ...

ޢީދު ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހު 6ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި އިޢުލާންކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ މީލާދީ ސަނަތުން ޖުލައި މަހު 6 ވާ ބުދަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ވުމާއެކު 5 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން ...