މަލްޓިމީޑިއާ

[حتى تأتيهم البينة] ގެ ނަމުގައި ނަޞާރާއިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތާއި އިންޒާރުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ނެރެފި

ނަޞާރާއިންނަށް އޮޅުން އަރާފައިވާ އެތައް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން [حتى تأتيهم البينة] (އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ބަޔާންވެގެންވާ ހެކި އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން!) ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މީޑިއާއެއް ކަމުގައިވާ ...

ދިވެހި އޯޑިއޯ ތަރުޖަމާ: އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅު – އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \

އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \ އަކީ ޔަމަނު ދަރިފަސްކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯއަށް އުފަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ. ކެލިފޯނިއަރގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ ...

]ދަޥްލަތުލް އިސްލާމް ޤާއިމްކުރީ] – ދިވެހި ނަޝީދު (މަދަޙަ)

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި މަދަޙަ ނަޝީދު [ދަޥްލަތުލް އިސްލާމި ބާޤިޔާ] ނުކުމެއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ސަބްޓައިޓްލްސް އާއިއެކު “ޙައްޤު” މީޑިއާއިން ނެރެފައިވާ ވީޑިއޯ މި މަދަހައިގެ ދިގުމިނަކީ 3 ...

ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނު ޖާސޫސީ ވަޒީފާގެ ހިތިނިމުން، ޚިލާފަތުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޑީގެ އުންޑައަކުން

މުސްލިންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުސްލިމެއްކަމަށް ނިޞްބަތްވެހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޢަރަތްބެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާޢީލް މުސައްލަމް، މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާގެ ލަޝްކަރަށް ޖާސޫސްކުރުމަށް ފޮނުވުމުން، ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ޚިލާފަތުގެ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބްގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން 2012 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ކޭންޓްލީ ލައްވާ ނެރުނު 3 ވަނަ ...

ލީބިޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން މިޞްރުގެ 21 ޞަލީބީއެއްގެ ބޯ ކަނޑާލުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ބާރު ޚުރާސާނުން ފެށިގެން އެފްރިޤާގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނަކަމީ ދެބަސްވެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ލީބިޔާގެ ޠާޣޫތު ޣައްޒާފީގެ ވެރިކަން ނިމި އޭނާވެސް ...

ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް [މޫޞަލްގެ ތެރެއިން]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭމްސް ފޮލޭ އާއިއެކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ...

[މުސްލިމުންގެ ލެޔާއި މެދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!] – ކުރީގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް

[މުސްލިމުންގެ ލެއާއި މެދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެލެއްވުމަށް] ކުރީގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކު ޝާމުގައި ހިނގަމުންދާ ފިތުނައއިގެ މައްޗަށް ފަތުވާދޭ ބައެއް ޝެއިޚުންނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ގޮވާލާފައިވަނީ އަބޫ ޤަތާދަތުލް ފިލަސްޠީނީ ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...