ޙަމަލާ

ޚަބަރު 17 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ޕާކިސްތާނުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ފައްޅިއަކަށް އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާއެއްދީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުޝްރިކުން ...

ޚަބަރު 15-16 ފެބްރުއަރި 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ނަންގަހާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފްޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިން އެސަރަޙައްދު ހިފުމަށް ...

ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ...

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (16 ރަމަޟާން 1437ހ)

މުހިއްމު ސުރުހީތައް: ވިލާޔަތު ޚުރާސާނުގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގާރޑްކުރަން ތިބި ނޭޕާލްގެ 16 ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލައިފި. ވިލާޔާތު ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (14 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 14 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު އިރުމަތީ ޤަލަމޫންގައި ޞަޙަވާތުން ކުރިޔަށް ޖެހެމަށްޓަކައި ދިން ހަމަލާއަކަށް މުޖާހިދުން ރައްދުދީ، ޤަރްޔަތައިންގެ އުތުރު އިރުމަތީގައި ނުޞައިރީންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (11 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 11 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ އިރުއުތުރު ތަދްމުރްއަށް ނުސައިރީން ވަދެގަންނަން ކުރި މަސައްކަަތަށް ރަށްދުދިނުމުގެގޮތުން މުޖާހިދުން ދިން ހަމާލާގައި ނުސައިރީންގެ 59 މީހަކު ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (10 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 10 ރަމަޟާން 1437ހ.   މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު އަންބާރުގެ އުތުރު ހުޅަނގު ރަމާދީގައި ޒަންކޫރާ އަދި އަލްބު ޖުލައިބް ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެދަށައް ގެނެއްސި. ވިލާޔާތު ފައްލޫޖާގެ ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (9 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 9 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: އަންބާރު ވިލާޔަތުގެ ރަމާދީގެ އިރުހުޅަނގުން އަލްބު ރިޝާހްގައި ތިބި ޞަފަވީންނާއި އެމީހުންގެ ލަޝްކަރު ފުނުޑާލުމަށްފަހު މުޖަހިދުންވަނީ ޖަރައިޝީ ސަރަހައްދާ ހަމައަށް ...