އިޖްތިމާޢީ

މުރުތައްދުންގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މުދައްރިސުން ތައުބާވުން ލައިދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ތޮށްޖެހެނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އައުމުން މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ޔޫއެން އެކޭ ކިޔުނު ކާފަރުންގެ ބޮޑު ޚިލާފަތެއް ކަހަލަ ވެރިކަމެއްގެ ދަށުގައި ޑިމޮކްރެސީތަކުގައި އަޅުވެތިވެގެން ތިބެ، އެނިޒާމަށް ވާގިވެރިވެދީ، ...

ވިލާޔަތުލްފުރާތުގެ ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގައި ދިރިއުޅުމާއި ޑިމޮކްރެސީގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ދިރިއުޅުމަކީ ހާސްބައި ތަފާތު ކަމެކެވެ. އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް ޑިމޮކްރެސީގެ އަޅުވެތިވެފައިވާ އަޅުންނަކަށް ނުވިސްނޭނެއެވެ. ތިމާ އަމިއްލައަށް ޢާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކުންވެސް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން މޫޞަލްގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިނިމޫސުމުގެ ހެދުންތަކާއި ކިޔެވުމާއިބެހޭ ތަކެތި ބައްސަވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެވަރެއް ނެތެވެ. ދަރިވަރުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއުކިޒުޖަހައި ދީނާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ލަވަކިޔުއްވާ ނުހަދައެވެ. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ލިބުމުގެ އިތުރުން، ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ...

ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ބާޒާރުތައް ހުސްވެ އެންމެން ނަމާދަށް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ކުދިބޮޑު އެންމެން މިސްކިތައް ދާ މަންޒަރު ވިލާޔަތުލް ބަރްކާ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން ...

ވިލާޔަތު ދިމަޝްޤް: ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލިޔަންކިޔަން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދައުރާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދެކުނު ދިމަޝްޤަށް ބާރުފޯރުވެވުމާއިއެކު،  އެތަނުން ޝިރުކުގެ ބިނާތައް ނައްތާލައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ ޖާހިލުކަން ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ޢާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވައިފިއެވެ. މިދައުރާގައި ކުދި ...

ވިޔާލަތު ރައްޤާ: “ސުލޫކު” އަވަށުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަސައްކަތް

އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް އެދައުލަތުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. މިކަމަށް އެދައުލަތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން އިގުރާރުވަމުންދެއެވެ. ހުސްވިހަފްތާގައި ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގައި ދިރިއުޅެމުންއަންނަ މުސްލިމުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުން ފެންނަނީ ވަރަށް ބާއްޖަވެރިކޮށެވެ. ނަޢަމްސޫފި ގެންގުޅޭމީހުން އެތަކެތި ގެންގުޅެމުންދާއިރު، މަސްވެރިކަންކުރާމީހުން މަސް ހިފުމުގައެވެ. ގެރާނާމީހުން ގެރާނަމުންދާއިރު، ދަނޑުގޮވާންކުރާމީހުން އެކަމުގައެވެ. ...

ވިލާޔަތު އަންބާރު: ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމަށްވާ އަންބާރުގައި، ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް ޙަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މިނެކިރުމަށްފަހު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގައި ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޙަލަބުގައި މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޝަރުޢީ ދައުރާއެއް ބާއްވައިފި

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ އެކި ތަފާތު މިޒާޖުގެ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ އަޞްލަކަށްވެފައިވަނީ މުދައްރިސުންނެވެ. އެގޮތުން މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް އެންމެ ޙައްޤު ދަޢްވަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޙަލަބުގައި، މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޝަރުޢީ ...

ދައުލަތުލް އިސްލާމްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށިއްޖެ!!

ދައުލަތުލް އިސްލާމްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށިއްޖެ އެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމާއެކު އެކި އުމުރު ފުރާގެ ކުދިން ވަނީ އެކުދިންގެ ސްކޫލުތަކާއި މަދަރުސާ އަދި ކޮލެޖްތަކަށް ދާން ފަށާފައެވެ. ...