ޙައްދު ޤާއިމްކުރުން

އަތް ކަނޑަން ޙުކުމް އިއްވުމުން، އެކަމަށް ރުހި އެއީ ޢަދުލްވެރި ޙުކުމެއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަންބަޖު އަވަށުގައި، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އަތްކެނޑުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އަވަށުގެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ...

ދޮގުހެކިދިން ބަޔަކާއި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުނު މީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށް ޙައްދު ޖަހައިފި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރް: އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިހަށް ދޮގުހެކިބަސް ދިންކަން ޘާބިތުވި ބަޔަކު ތަޢުޒީރުކޮށް މަގުތަކުގައި އެންމެނަށް ފެންނަގޮތަށް ބަނދެފައި ބަހައްޓައިފިއެވެ. ދޮގުހެކިދިން 3 މީހުންގެ ގައިގައިވެސް [شاهد زور] (ދޮގު ...

ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މުރުތައްދެއްގެ ބޯ ކަނޑައި ﷲ ގެ ޝަރުޢު ތަންފީޛުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ރައްޔިތަކު ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ތައުބާވުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކަނޑިން ޖަހައި ބޯ ބުރިކޮށްލައި ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ނަމުގައި ފޭރެމުން ދިޔަ ދެމީހަކު ޞަލީބަށް އަރުވައިފި

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ނަމުގައި ބިންމަތީގައި ފަސާދަ އުފައްދައި އޮޅުވާލައިގެން މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ ފޭރެމުން ދިޔަ 2 މީހަކު ޙައްޔަރުކޮށް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގެ އަލްބާބު އަވަށުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުން ...

ވައްކަންކުރި މީހަކަށް ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކޮށް އަތް ބުރިކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރެވޭކަން މިއަދު އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާއަށްވެސް މިއަންނަނީ އެނގި ހާމަވަމުންނެވެ. ދާދިފަހުން، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޝަރީޢަތާއި ...

ސަފަވީންނާއިއެކު ހަނގުރާމަކުރި ސަހްވާތުންގެ މުރުތައްދު ރިންގަކަށް މަރުގެ ޙުކުމް

އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ [Awakening Councils] ފޮލިސީގެދަށުން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކުގައި [ދީނީ އަދި ޤައުމީ] ރަމްޒުތައް ހިފައިގެން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފައްދައި ފަރުދީ ޤަތުލުތަކާއި، ޢާލަމީ ޞަލީބީ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޒިނޭގެ ހައްދު ދެއަޚަކާއި އުޚްތަކަށް ތަންފީޛުކުރައްވައިފި

ނަބީ ؛ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ: حدٌّ يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا މާނައީ: [(ﷲ ގެ) ޙައްދެއް ބިންމަތީގައި ޤާއިމުކުރުން، 40 ދުވަސްވަންދެން ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...