ދުޝްމަނުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

އެމެރިކާ ސިފައިން އައުމުން FSA ގެ [އަޙްރާރުއް ޝަރުޤިއްޔާ] ކުލީސިފައިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ:- އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔުނީފޯރމް ތަކާއި ޓޯކީގައި އައްޝަރްޤިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބަޔާނެއް ދެނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ ޕުލެޓޫނެއް އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ކައިރީގައިވާ އައްރާއީ ޝަހަރަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...

ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ މެންބަރުން އެމެރިކާ-ނޭޓޯ އާއިއެކު ޖަރާބުލުސް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުން: [މުރުތައްދުވުމެއް]

ޖެއިޝުލް ފަތުޙުގެ އެއްމެބޮޑު ގުރޫޕު [އަޙްރާރުއް ޝާމް] އާއި ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު [ފައިލަޤް އައްޝާމް] ކުއްލިގޮތަކަށް ބައްޝާރު ޖަހާފައިވާ ޙަލަބުގެ ޙިޞާރު ފުނޑާލުމުގެ ހަނގުރާމަ ދޫކޮށް، ޖަރާބުލަސް އަށް ދެހަފްތާއެއް ...

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން އަންބާރުން ބޭރު ކުރުމަށް ޢިރާޤު ސިފައިން ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ސަރަޙައްދުން އިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ނެރެލުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ މުރުތައްދުންގެ ފައުޖުތަކުން މިއަދު ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޝިޔަޢީންގެ ގްރޫޕެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޢިރާގު ...

ސުޢޫދީގެ ބޮޑު މުފްތީގެ ފަތުވާ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާޠިލުކަން އެމެރިކާއިން އިޢުލާނުކޮށްފި

އާލް ސަލޫލް (ސަލޫލުގެ އާއިލާ) އަކީ 1740 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޒީރަތުލް ޢަރަބް ނުވަަތަ ޢަރަބި ކަރައިގައި ޝިރުކުކުރުން ޢާއްމުވެ ކުފްރުން ބަވާހުން ފެނި ފާޅުވުމުން އެވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ޝައިޚް ...

ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް މުރުތައްދުން ޙަމަލާތައްދެނީ

މިޞްރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ސައިނާގެ ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސީސީގެ މުރުތައްދު ލަޝްކަރުން ޙަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޢާއްމުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައި ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ...

ޝިޔަޢީންނާއި ޞަޙަޥާތުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމުންގެ ގެތަކަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ދިމަޝްޤުގެ އުތުރުގައިވާ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް، ބައްޝާރުގެ ޝިޔަޢީ ޢަސްކަރިއްޔާއާއި އެމެރިކާނުންގެ އައުވާނު ޞަޙަވާތުންގެ މުރުތައްދުން އެކުވެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ...