ފޮތްތައް

އޭ ރައްބާނިއްޔަ ޢިލްމުވެރީންނޭވެ! – އަބޫ މުޞްޢަބު އައްޒަރްޤާވީ \

މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތް ރުޖޫޢަކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެއްބާނީ ކަމުގައިވާ އަލްއަމީރު އަލްއިމާމް އައްޝައިޚް އަބޫ މުޞްޢަބު އައްޒަރްޤާވީ \ މިއުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ދީފައިވާ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތްކޮޅެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. މިބަސްކޮޅުތަކަކީ އަބޫ މުޞްޢަބު[...]

ޖާހިލިއްޔަތުގެ މައްސަލަތައް: ޖާހިލިއްޔަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އިސްލާމްދީން ޚިލާފުވި އެންމެ މުހިއްމު މައްސަލަތައް

މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މަކްތަބަތުލް ހިމްމަ އިން ޗާޕްކޮށްފައިވާ މަސާއިލުއް ޖާހިލިއްޔާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. މިފޮތަކީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \ ލިޔުއްވާފައިވާ އަގުހުރި ރިސާލާއެކެވެ. މަކްތަބަތުލް ހިމްމައިގެ މުޤައްދިމާއިން ތަންކޮޅެއް މި[...]

އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ތިންވަނަ ކަންތައް

މިއީ ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ވައްހާބް \ ލިޔުއްވާފައިވާ ނަވާޤިޟުލް އިސްލާމްގެ 10 ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ ކަމުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޢަސްކަރުގައި ކިޔަވައިދެވެމުންދިޔަ ޢަޤީދާ މުޤައްރަރުން ނެގިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.  [...]

އޭ ތަކްފީރީންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާވަނީ ވާދީއެއްގައެވެ. ދަޥްލަތުލް އިސްލާމްގެ ޢަޤީދާވަނީ އެހެން ވާދީއެއްގައެވެ.

މިލިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް އަލްއުސްތާޛު އަބޫ ޢުބައިދާ އަޙްމަދު ނިޝްވާން \ ލިޔުއްވި އެންމެ ފަހު ލިޔުމުގެ ޗާޕެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތަކްފީރު ކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ހިޖްރަކުރެއްވުމަށްފަހު، [...]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ބެހޭ ފިޤުހު ދެނެގަތުމަށްހުރި ރިވެތި މުތްތައް

މިފޮތަކީ އައްޝައިޚް އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރާއިދް އައްލީބީ | ޢަރަބި ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ [الدرر البهية في فقه الخلافة الإسلامية ] (އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއި ބެހޭ ފިޤުހު ދެނެގަތުމުގައިހުރި ރިވެތި މުއްތައް) މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. ފޮތުގެ މުތަރުޖިމުގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކިޔު[...]

ތަވްޒޙީދު ދޫކޮށްލާ މީހާ ކާފިރުވުމުގައި ފައިދާ ހޯދާ މީހާއަށްވާ ފައިދާކޮށްދިނުމެއް

މަކްތަބަތުލް ހިމްމައިން ނެރެފައިވާ މިރިސާލާއަކީ ތަޥްޙީދާއި ބެހޭގޮތުން އައްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބްނު ޢަބްދުލްވައްހާބު\ (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) މިނަމުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ރިސާލާއެކެވެ. ޙައްޤު ޓީމްގެ ތަރުޖަމާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތުން މިއަދު މިވަނީ މިރިސާލާ ތ[...]

ދިވެހި އޯޑިއޯ ތަރުޖަމާ: އަބޫ ބަކްރު > ގެ ޙަޔާތްޕުޅު – އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \

އިމާމް އަންވަރު އަލްއަޥްލަޤީ \ އަކީ ޔަމަނު ދަރިފަސްކޮޅުގެ، އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯއަށް އުފަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ. ކެލިފޯނިއަރގެ މިސްކިތެއްގައި އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވިއެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޮޝިންގޓަން ޑީސީ ގައިވެސް އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަ[...]

ރަމަޟާން މަހުގައި ، މުޖާހިދުން ނާއި ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށްވާ މެސެޖެއް

މިފޮތް – ޑިޖިޓަލް ފޮތެއް ނޫނީ އޯޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި، ނުވަތަ މިފޮތުގެ ބަޔެއް ނޫނީ މިފޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުގެ މަތީން އެންމެހައި މުސްލިމުންނ[...]

މިއީ ﷲގެ ވަޢުދުފުޅެވެ

ފުރަތަމަ އެޑިޝަން މިފޮތް – ޑިޖިޓަލް ފޮތެއް ނޫނީ އޯޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި، ނުވަތަ މިފޮތުގެ ބަޔެއް ނޫނީ މިފޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ،[...]