Author
އަބޫ އުސާމާ

ދައުލަތުލް ޙިލާފަތުލް އިސްލާމިއްޔާ” އާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެހެން އިނގެންޖެހޭ 10 ޙަޤީޤަތް

– ގޭގެ ކުލި ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް އުޅޭނެ ބޯހިޔާވަހިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ. – ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލް ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭ. – ކޮންމެ މަހަކު އެކިބާވަތުގެ ތަރުކާރިއާއި ...

އިސްރާއީލުން “އިސްލާމީކް ސްޓޭޓް” އާ ގުޅޭ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ- ހުޅަނގުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓް

އެމެރިކާއިން އިސްލާމީ ޚިލާފާތާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި، އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނިމުގެ ގޮތުން އިސްރާއިލުން ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އަދި ވެސް އެހެނިހެން ޖާސޫސީ މަޢުލޫމާތު އެމެރިކާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ހުނޅަގުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓަކު ...

ތަޥްޙީދާއި ޝަރްޢީ އެހެނިހެން ޢިލްމުތަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް އާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢިލްމީ ދައުރާތަކެއް ބާއްވައިފި

ތަޥްޙީދާއި އަދި މުސްލިމާ ކޮންމެހެން ދަންނަންޖެހޭ ޝަރްޢީ އެހެނިހެން ޢިލްމުތަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް އާންމުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގައި ދައުލަތުން ޢިލްމީ ދައުރާތަކެއް ބާއްވާފިއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި އަދި އަވްޤާފާއިބެހޭ އިދާރާއިން ބޭއްވި މިދައުރާތަކުގައި ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވިލާޔަތުލް ފުރާތު އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފަށައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ވިލާޔަތުލް ފުރާތު އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބިންތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ...

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އައްޝަބާބުގެ އަމީރު ޝަހީދުވެއްޖެ

ސޯމާލިއާގެ އައްޝަބާބް މުޖާހިދުންގެ އަމީރު، ޝައިޚް މުޚްތާރް އަބޫ ޒުބައިރު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އެމެރިކާއިން ދިން ޓެރަރިސްޓު ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ޒުބައިރާއެކު އިތުރު ދެ މުސްލިމު އަޚުންވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. ...

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ.

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ރައްޤާ އަށްދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވަނީ އާންމުން ...

މުޤައްރަރުގެ އިޞްލާޙާއިއެކު، އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޙަލަބު ސަރަޙައްދުގެ މުދައްރިސުންނަށް [ޝަރުއީ ކޯސް] އެއް ހިންގަންފަށައިފި

  ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި، މައިންބަފައިނަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާ ކުރާ ބަޔަކީ މުދައްރިސުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެމުދައްރުސުންނަކީ އިސްލާމީ ސުލޫކާއި ތައުހީދުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގައިވާ ބައެއްކަމަށް ވުމީ އެހާމެ މުހިއްމުކަމެވެ. އެހެނީ ...

ޔަޒީދީންގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވާއިރު، ޢިރާޤުގެ އަލްއަލަމް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޤަތުލުޢާމެއް!

އަލްޢަލަމް ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދަރުސާއަކަށް ބޮންއަޅައި އެމެރިކާގެ ވާގިވެރިކަމުގައިވާ ޢިރާޤުގެ ޝީޔަޢީ ސަރުކާރުން އެތަކެއް ބަޔަކު އިއްޔެ ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. މިޤަތުލުޢާމް ގެ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ...

ނައިޖީރިއާގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ

ޖަމާޢަތު އަހްލުސުންނަށް ލިދަޢުވާ ވަލްޖިހާދު (JASDJ) ނައިޖީރިއާގެ އައު ޝަހަރެއް ދެ ދުވަސް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހު ހިފައިފިއެވެ. ބޯރްމޯ ސަރަހައްދުގެ [ބާމާ] އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޕާލަމެންޓު މެންބަރު ބުނެފައިވާގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިފައިންތައް ...