Author
އަބޫ އުސާމާ

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ.

ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ރައްޤާ އަށްދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 50 މީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވަނީ އާންމުން ...

މުޤައްރަރުގެ އިޞްލާޙާއިއެކު، އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޙަލަބު ސަރަޙައްދުގެ މުދައްރިސުންނަށް [ޝަރުއީ ކޯސް] އެއް ހިންގަންފަށައިފި

  ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި، މައިންބަފައިނަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާ ކުރާ ބަޔަކީ މުދައްރިސުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެމުދައްރުސުންނަކީ އިސްލާމީ ސުލޫކާއި ތައުހީދުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގައިވާ ބައެއްކަމަށް ވުމީ އެހާމެ މުހިއްމުކަމެވެ. އެހެނީ ...

ޔަޒީދީންގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވާއިރު، ޢިރާޤުގެ އަލްއަލަމް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޤަތުލުޢާމެއް!

އަލްޢަލަމް ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދަރުސާއަކަށް ބޮންއަޅައި އެމެރިކާގެ ވާގިވެރިކަމުގައިވާ ޢިރާޤުގެ ޝީޔަޢީ ސަރުކާރުން އެތަކެއް ބަޔަކު އިއްޔެ ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. މިޤަތުލުޢާމް ގެ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ...

ނައިޖީރިއާގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ

ޖަމާޢަތު އަހްލުސުންނަށް ލިދަޢުވާ ވަލްޖިހާދު (JASDJ) ނައިޖީރިއާގެ އައު ޝަހަރެއް ދެ ދުވަސް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހު ހިފައިފިއެވެ. ބޯރްމޯ ސަރަހައްދުގެ [ބާމާ] އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޕާލަމެންޓު މެންބަރު ބުނެފައިވާގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިފައިންތައް ...