ޚަބަރު

ޔަޒީދީންގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވާއިރު، ޢިރާޤުގެ އަލްއަލަމް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޤަތުލުޢާމެއް!

އަލްޢަލަމް ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދަރުސާއަކަށް ބޮންއަޅައި އެމެރިކާގެ ވާގިވެރިކަމުގައިވާ ޢިރާޤުގެ ޝީޔަޢީ ސަރުކާރުން އެތަކެއް ބަޔަކު އިއްޔެ ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ. މިޤަތުލުޢާމް ގެ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ...

ނައިޖީރިއާގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެ

ޖަމާޢަތު އަހްލުސުންނަށް ލިދަޢުވާ ވަލްޖިހާދު (JASDJ) ނައިޖީރިއާގެ އައު ޝަހަރެއް ދެ ދުވަސް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހު ހިފައިފިއެވެ. ބޯރްމޯ ސަރަހައްދުގެ [ބާމާ] އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޕާލަމެންޓު މެންބަރު ބުނެފައިވާގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ސިފައިންތައް ...