Author
އަބޫ އުސާމާ

ޚަބަރު 15-16 ފެބްރުއަރި 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ވިލާޔަތު ޚުރާސާންގެ ނަންގަހާރުގައި ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ އަފްޣާނުގެ މުރުތައްދު ސިފައިން އެސަރަޙައްދު ހިފުމަށް ...

ޚަބަރު 12 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚިލާފަތުގެ ބިމުން ފެބުރުވަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު ފާހަނގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ޚަބަރުތަކުގެ ޚުލާސާ – ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުންވަނީ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީނުގެ ތިކުރީތުގައި ޕާރކު ކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާއެއްދީ ރާފިޟީ ...

ޞަޙަވާތުންގެ ބޮޑު ބޭޒާރު: ޝެއިޚް ޢަދުނާނީގެ މުބާހަލާއަށްފަހު…

ޝެއިޚް ޢަދުނާނީ \ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ކުރެއްވި މުބާހަލާއަށްފަހު ޝާމްގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ:- [އޭ ﷲ! އަހަރެމެން ދެވެރިންކުރެ ދޮގުހަދާ ...

އެމެރިކާ ސިފައިން އައުމުން FSA ގެ [އަޙްރާރުއް ޝަރުޤިއްޔާ] ކުލީސިފައިން އެކަމާ ދެކޮޅުހެދީ ކީއްވެ؟

ފޮޓޯ:- އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ޔުނީފޯރމް ތަކާއި ޓޯކީގައި އައްޝަރްޤިއްޔާގެ އިސްވެރިން ބަޔާނެއް ދެނީ އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމައިގެ އިސްޕެޝަލް ފޯރސަސްގެ ޕުލެޓޫނެއް އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ތުރުކީވިލާތާއި ކައިރީގައިވާ އައްރާއީ ޝަހަރަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

ޔަހޫދީ ކޯޓަކުން ޑރ. އީމާން އަޙްމަދު ކިންޤޫ ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމަށް ހިޖްރަކުރުމަށް ނުކުމެވަޑައިގަތް، ޣައްޒާގައިވާ އަޒްހަރު ޔުނިވާރސިޓީގެ ގޮފިން އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ، 44 އަހަރުގެ އަލްއުސްތާޛާ ޑރ. އީމާން އަޙްމަދު ކިންޤޫ (حفظها الله وفك ...