ޚަބަރު

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

[ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިފި!] ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން މަރާލައި، ކޮއްކޮ ޒަހަމުކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި ވާހައަކީ މި ދުވަސްވަރު މީޑިޔާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. އެހެނަސް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (16 ރަމަޟާން 1437ހ)

މުހިއްމު ސުރުހީތައް: ވިލާޔަތު ޚުރާސާނުގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގާރޑްކުރަން ތިބި ނޭޕާލްގެ 16 ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލައިފި. ވިލާޔާތު ...

ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަޢާރަފު ކުރައްވައްފިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން އަންނަ [އަލްމަކްތަބަތުލް ހިމްމަ] އިން ނެރުނު ...

ޖަބްހައްތުއް ނުޞްރާގެ މުރުތައްދު ކަމާއި މެދު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަތުވާ

(މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ “އަލް މަކްތަބަތުއް މަރުކަޒީ ލި މުތާބިޢަތުއް ދީވާނުއް ޝަރުޢިއްޔާ” އިން ރަސްމީ ތައްގަޑު ޖައްސަވައި ޙިޖުރީ ތާރީޙުން 25/08/1437 ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު: 175 ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (14 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 14 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު އިރުމަތީ ޤަލަމޫންގައި ޞަޙަވާތުން ކުރިޔަށް ޖެހެމަށްޓަކައި ދިން ހަމަލާއަކަށް މުޖާހިދުން ރައްދުދީ، ޤަރްޔަތައިންގެ އުތުރު އިރުމަތީގައި ނުޞައިރީންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (11 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 11 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު ހިމްސްގެ އިރުއުތުރު ތަދްމުރްއަށް ނުސައިރީން ވަދެގަންނަން ކުރި މަސައްކަަތަށް ރަށްދުދިނުމުގެގޮތުން މުޖާހިދުން ދިން ހަމާލާގައި ނުސައިރީންގެ 59 މީހަކު ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (10 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 10 ރަމަޟާން 1437ހ.   މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: ވިލާޔަތު އަންބާރުގެ އުތުރު ހުޅަނގު ރަމާދީގައި ޒަންކޫރާ އަދި އަލްބު ޖުލައިބް ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެދަށައް ގެނެއްސި. ވިލާޔާތު ފައްލޫޖާގެ ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (9 ރަމަޟާން 1437ހ)

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް 9 ރަމަޟާން 1437ހ. މުހިއްމު ސުރުޚީތައް: އަންބާރު ވިލާޔަތުގެ ރަމާދީގެ އިރުހުޅަނގުން އަލްބު ރިޝާހްގައި ތިބި ޞަފަވީންނާއި އެމީހުންގެ ލަޝްކަރު ފުނުޑާލުމަށްފަހު މުޖަހިދުންވަނީ ޖަރައިޝީ ސަރަހައްދާ ހަމައަށް ...

ޞަޙަވާތުންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް [ޞުލްޙަ] ވުމުގެ ފުރުޞަތު އަނެއްކާވެސް ދައުލަތުން ހުޅުވާލައިފި

ޢާންމު މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައި، ދައުލަތާއި ދެ ކޮޅަށް ހަނގުރާމާ ކުރަމުންދާ ޞަޙަވާތުންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް ޞުލްޙަ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ ދައުލަތުން މީގެ ކުރިން ވެސް ގޮވާލާފައިވާ ގޮވާލުމެކެވެ. ...