ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކުރި އުރުދުންގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު މުޢާޒު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވައްޓާލި އުރުދުންގެ ޢަސްކަރީ ޖެޓުގެ ޕައިލަޓް ކަމުގައިވާ މުޢާޒު ޞާފީ ޔޫސުފް އަލްކަސާސްބިހް ގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ...

ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމަށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙިސްބާގެ ފަހުލަވާނުން (ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރާ ގޮފީގެ ފަރާތުން) ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ...

ޚުރާސާނުގެ މުޖާހިދުން, ބައިގަނޑު ބައިގަނޑަށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ޚުރާސާނުގެ ލަޝްކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖްމޫޢުތައް މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކުރުލް ބަޣްދާދީއަށް ބައިޢަތު ދެއްވައި ޚިލާފަތުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މަޖްމޫޢުތަކުގެ އަމީރުންނާއިއެކު ދިގު މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު، މިހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ...

މަގުފޭރުނު ބައެއްގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކަނޑައި ﷲގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފި

ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ އަމުރަށް، ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދާ އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ އަތާއި ފައި ޚިލާފުވާހެން ކެނޑުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުންއޮތީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަރާތުން މޫޞަލްގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފިނިމޫސުމުގެ ހެދުންތަކާއި ކިޔެވުމާއިބެހޭ ތަކެތި ބައްސަވައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެވަރެއް ނެތެވެ. ދަރިވަރުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ އިސްލާމީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއުކިޒުޖަހައި ދީނާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ލަވަކިޔުއްވާ ނުހަދައެވެ. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ލިބުމުގެ އިތުރުން، ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ...

އަތް ކަނޑަން ޙުކުމް އިއްވުމުން، އެކަމަށް ރުހި އެއީ ޢަދުލްވެރި ޙުކުމެއްކަން އިޢުލާނުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ޙަލަބުގެ މަންބަޖު އަވަށުގައި، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އަތްކެނޑުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އަވަށުގެ މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ...

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދި ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޮނިކް އާލާތްތައް ނައްތާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ ޙިސްބާ ފަހުލަވާނުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސިނގިރެޓާއި، ޝީޝާ އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓޮނިކް އާލާތްތައް ގުދަންތަކުން ހޯދައިފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ހުރިހާ ...

ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް [މޫޞަލްގެ ތެރެއިން]

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖޯން ކޭންޓްލީގެ އައު ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭމްސް ފޮލޭ އާއިއެކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ...

ޕާޓޭންނަށްވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރަޙްމަތް

އިސްލާމީ ދައުލަތުގައި އެންމެހާކަމެއްވެސް ހިނގަމުންދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަތީގައިކަމަށް ވާއިރު، ޕާޓޭންނަށްވެސް މިޝަރީޢަތުގެ ދަށުގައި ޠާޣޫތުންގެ ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ އަނިޔާވެރި ޖަލު ސިސްޓަމް ނޫން ޙައްލުތަކެއްވެއެވެ. އެއީ ހެޔޮ ކަމަށް އެންމެހާ ފަރުދުން ...

ދޮގުހެކިދިން ބަޔަކާއި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުނު މީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށް ޙައްދު ޖަހައިފި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރް: އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިހަށް ދޮގުހެކިބަސް ދިންކަން ޘާބިތުވި ބަޔަކު ތަޢުޒީރުކޮށް މަގުތަކުގައި އެންމެނަށް ފެންނަގޮތަށް ބަނދެފައި ބަހައްޓައިފިއެވެ. ދޮގުހެކިދިން 3 މީހުންގެ ގައިގައިވެސް [شاهد زور] (ދޮގު ...