ޢަޤީދާ

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-7

9-  އެންމެ ފުރަތަމައީ ތަޥްޙީދުކަން ނަންގަތް ބާބު އިސްވެދިޔަ ބާބުތަކުން ތަޥްޙީދަކީ އެއީ އުނގެނުން އެންމެ މަތިވެރި ޢިލްމުކަމާއި އަދި ޢަމަލުކުރުން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަމަލުކަން އަލިވެ ރޯޝަންވެއްޖެއެވެ. އަދި އީމާންކަމަށް ...

ޤައުމީ ރޫޙު

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއާއި ތަޢުރީފު ޙައްޤުވެގެންވަނީ މުޅި ކާއިނާތާއި އޭގައިވާ އެންމެހާ ތަކެތި ޚަލްޤުކުރައްވަވާ، އުޅެންވީ ނޫޅެންވީ ގޮތުގެ ދުސްތޫރު ބާވާލެއްވެވި ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވެވުން އެދި ...

އިލާހީ ޤާނޫނާއިމެދު ބިރުވެތިވާށެވެ!

އެންމެހައި ޙަމްދުޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ سبحانه وتعالى އަށެވެ. އެއިލާހުއީ އިންސާނާ ނެތުމުގެ ތެރެއިން ވުޖޫދަށް ގެނުވައި އެއިންސާނާ އުޅެންވީގޮތް އެންގެވި އިލާހެވެ. އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-6

ފަހެ، ޠާޣޫތަށް ކާފަރު ނުވާ މީހާއަކީ ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކަމުގެ ޙައްޤު ދޭ މުޝްރިކެވެ. އަދި އޭނާއަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމްވެފައިވާ ނުވާކަމުގައިވާނަމަ އޭނާއަކީ ޖާހިލު މުޝްރިކެކެވެ. 7. ޠާޣޫތު ގެ ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-5

އެހެން ބައެއް ފައިދާތައް: – މިއާޔަތުގެ ކުރީގައިވަނީ އާޔަތުލް ކުރްސީއެވެ. އެއާޔަތުގައިވާ ތަޥްޙީދުގެ ބަޔާނުގެ ސަބަބުން އެއީ ﷲ ` ގެ ފޮތުގައިވާ އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އާޔަތެވެ. – އަދި އާޔަތުލް ...

ނަބަވީ މަންހަޖަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮބާ؟ – 1

”الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي أَنزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم يَجعَل لَهُ عِوَجًا – قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأسًا شَديدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرَ المُؤمِنينَ الَّذينَ يَعمَلونَ الصّالِحاتِ ...

ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުމުގެ ބަޔާން-4

4- ޠާޣޫތުންގެ ވައްތަރުތައް ބައިވަރުކަމާއި އަދި ބުދުތަކަށް މާތް ނަބިއްޔާ ؛ ޠާޣޫތުންގެ ނަން ދެއްވިކަން ނަންގަތް ބާބު ފަހެ ޠާޣޫތަކީ ހަމައެކަނި އިބްލީސްކަމަށް ހީކުރާ މީހުންގެ ހީތަކުގެ ބާތިލްކަން މިބާބުން ...