މަލްޓިމީޑިއާ

[މުސްލިމުންގެ ލެޔާއި މެދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ!] – ކުރީގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިއެއް

[މުސްލިމުންގެ ލެއާއި މެދު ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެލެއްވުމަށް] ކުރީގެ އަޙްރާރުއްޝާމްގެ ހަނގުރާމަވެރިއަކު ޝާމުގައި ހިނގަމުންދާ ފިތުނައއިގެ މައްޗަށް ފަތުވާދޭ ބައެއް ޝެއިޚުންނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ގޮވާލާފައިވަނީ އަބޫ ޤަތާދަތުލް ފިލަސްޠީނީ ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...