ޙަމަލާ

އައްޞަވާނިއްޔާ ވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ސޫރިޔާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އައްޞަވާނިއްޔާވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާއަކީ ތަދްމުރް ގެ ކައިރިން އޮންނަ ދިމްޝްޤްއާއި ތަދްމުރް ގުޅުވާދޭ މަގުއޮންނަ ރަށެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާ ފަތަޙަކުރެވިފައި ވާކަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ވިލާޔަތުލް ބަރަކާގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މިޖަލު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން، އިސްލާމީ ...

އެންމެ އަނިޔާވެރި އެއް ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް ނައްތާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ޖަލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޫރިޔާގެ ތަދްމޫރު ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް އެތަން ގޮއްވާލައި ބިމާ ހަމަކޮއްލައިފިއެވެ. 1980 އިން ފެށިގެން އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް އޮތް ...

ވިލާޔަތު ޙިމްސްގެ އައްސުޚްނާ އަވަށް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ފަތަޙަކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ދަނީ ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޢިރާޤް އަދި ސޫރިޔާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ވިލާޔަތު ޙިމްސްގައި ހިމެނޭ ރަށެއްކަމުގައިވާ އައްސުޚްނާ އިސްލާމީ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތަޙްތުތައް ގުޑުގުޑު އަޅުވާލައިފި

ފޭރިގައިނެފައިވާާ މުސްލިމުންގެ ބިމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާލް ސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން އެކަމަކަށް ބިރުން، ވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިރުވެރި ކަންތައް ލައިގަނެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ...

ބައިޖީގެ ތެޔޮ ކާރުހާނާގެ %85 އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި

ބައިޖީގެ ތެޔޮ ކާރުހާނާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ ޞަފަވީ ފައުޖުގެ މުރުތައްދު ސިފައިންނާއި ބަދަލުކުރެވެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި މުޖާހިދުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި މުޖާހިދުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ...

ސޫރިޔާއާއި ޢިރާޤު ވަކިކޮށްދޭ އެންމެ ފަހު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދު ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ ޢަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސޫރިޔާ އަދި އިރާޤް ވަކިކޮށްދޭ އެންމެ ފަހު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ޢިރާޤުގެ އަލްވަލީދު އަދި ސޫރިޔާގެ އައްތަންފް ...

ސީރިޔާގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި ދަށުގައި

ސީރީޔާގައިވާ ތާރީޚީ މުހިއްމު ރަށް ކަމަށްވާ ޕަލްމީރާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. މިކަން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވަމުން އިސްލާމީ ޚިލަފަތުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ﷲ & ވާގިފުޅާއިއެކު ...

ޚިލާފަތުން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތައް – 30 ރަޖަބް 1436

ވިލާޔަތު ފައްލޫޖާ:ޞަފަވީންގެ ފައުޖުތަކުން ގިނަ ޢަދެއްގެ ހަތިޔާރާއި އުޅަނދުތައް ދޫކޮށް ފިލުމަށްފަހު، އަލްބޫ ޚަފާޖު އޭ ކިޔުނު ސަރަޙައްދު ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނައެވެ. އަދި ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި [ނޫ ކާރުޚާނާ] ...

ސިރްތުގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޖާލިޠް ޢަސްކަރީ މަރުކަޒު ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ލީބިޔާގެ ސިރްތުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ސިރްތުގެ އިރުމަތިން އޮންނަ އަލްޖާލިޠްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ހަމަލާދީ ...