ދުޝްމަނުން

ނުޞައިރީންގެ ޖެޓުތަކުން ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮންއަޅާ 45 މުސްލިމުން ޤަތުލްކޮށް 80 އެތައް މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޠާޣޫތު ބައްޝާރުގެ އަޢުވާނު ޝިޔަޢީ ނުޞައިރީ ޖެޓުތަކުން، އަލްބާބު އަވަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮން އަޅާ އެތައް މުސްލިމުންނެއް ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ޙަމަލާދީފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ބާޒާރަކަށެވެ. ރޯމާދުވާލު ދިން މި ...

ޚިލާފަތުގެ ދަށުގައިވާ ނައިޖީރިއާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އިނގިރޭސިން ފޮނުވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް އައިސްފައިވާ ނައިޖީރިއާގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ޞަލީބީ ލަޝްކަރެއް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓެލެގްރާފުން ބުނެފިއެވެ. އެމީހުން ހާމަކުރާގޮތުގައި ނައިޖީރިއާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރުގެ ...

ޞަލީބީންގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ޖައުލާން އަށް ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީ ބޮޑު ޤަތުލުޢާމެއް ހިންގައިފި

އެމެރިކާއިން އިސްވެ ފަށާފައިވާ ޞަލީބީ ޙަމަލާގައި ފައްލޫޖާގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޖައުލާން އަށް ޙަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާންމުން ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޞަލީބީންގެ ލަޝްކަރުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ޢަރަބި އަޢުވާނުންނާއިއެކު ހިންގާފައިވާ ލޭއޮހޮރުމެކެވެ. ...

އެމެރިކާގެ އަނިޔާ ރިޕޯޓުގައި ނުހިމެނޭ ވާހަކަތައް (18+)

އެމެރިކާއިން ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މީގެ ދެދުވަހެއްކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. މިރިޕޯޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނީ އެތަކެތި ލީކުކޮށްލެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެކަމަށް އެވެރިން އެދިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ...

[އެމީހުން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ، އަހަރެންގެ ދަރިފުޅާ ދެކޮޅަށް އަހަރެންގެ ބޭނުން ހިފުން!] – ހައްޔަރުކުރި އަޚެއްގެ މަންމަ

ސޫރިޔާއަށްގޮސް މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުން ދަތުރުކުރި ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ނާހިން އަޙްމަދާއި އަދި ޔޫސުފް ޒުބައިރު ސަރްވާރް، އެނބުރި ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާނުން ފައިމަގުގައި އަރައިގަންނަނީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު 1500 ސިފައިންނާއެކު، އިސްލާމީ ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ވަނީ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. [އަހަރެމެންގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވީ ...