Author
އަބޫ އުސާމާ

ޝަހީދުވި އަބްޠާލުން (ދިވެހި ވީޑިއޯ ނަޝީދު)

ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވާ މުސްލިމުންނަކީ އެބައެއްގެ ފުރާނަތައް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ރިޒްޤު ލިބިގެންވާ ޙާލު ދިރިތިބިބައެއް ކަމާއިމެދަކު، އެއްވެސް މުއުމިނަކު ޝައްކެތް ނުކުރާނެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިއެކު ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށް ކުރިއަށް ...

ދިވެހި މުޖާހިދުންގެ އިމާމް އަލީ ޖަލީލު \ 1429ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގައި ދެއްވި ޚުޠުބާ

(މިއީ ވަޒީރިސްތާނުގައި، ހިޖްރައިން 1429 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހު އަލީ ޖަލީލު \ ދެއްވާފައިވާ ޚުޠުބާއެކެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ޖިހާދުކުރުމުގެ ބައެއް މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހު، ވަޒިރިސްތާނަށް ޖިހާދުކުރުމަށް ގޮސްތިބި ދިވެހި ...

ޢީދު ދުވަހަކީ ޖުލައި މަހު 6ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި އިޢުލާންކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ މީލާދީ ސަނަތުން ޖުލައި މަހު 6 ވާ ބުދަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ވުމާއެކު 5 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން ...

[ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިފި!] ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން މަރާލައި، ކޮއްކޮ ޒަހަމުކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި ވާހައަކީ މި ދުވަސްވަރު މީޑިޔާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. އެހެނަސް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ ...

އަލްބަޔާން ރޭޑިއޯގެ ޚަބަރުތައް (16 ރަމަޟާން 1437ހ)

މުހިއްމު ސުރުހީތައް: ވިލާޔަތު ޚުރާސާނުގައި އަފްޣާން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގާރޑްކުރަން ތިބި ނޭޕާލްގެ 16 ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލައިފި. ވިލާޔާތު ...

ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަވްލަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ދުޢާ އެޕްލިކޭޝަން އެއް ތަޢާރަފު ކުރައްވައްފިއެވެ. އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަޢުވަތާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން އަންނަ [އަލްމަކްތަބަތުލް ހިމްމަ] އިން ނެރުނު ...

ޖަބްހައްތުއް ނުޞްރާގެ މުރުތައްދު ކަމާއި މެދު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފަތުވާ

(މިއީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ “އަލް މަކްތަބަތުއް މަރުކަޒީ ލި މުތާބިޢަތުއް ދީވާނުއް ޝަރުޢިއްޔާ” އިން ރަސްމީ ތައްގަޑު ޖައްސަވައި ޙިޖުރީ ތާރީޙުން 25/08/1437 ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާން ނަންބަރު: 175 ...