ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ދަޥަލަތުން އަމިއްލަ ހަތިޔާރު އުފައްދަން ފަށައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމްއިން އެދައުލަތުގެ އަމިިއްލަ ހަތިޔާރު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުލް އިސްލާމްއިން ވަނީ، ފައްލޫޖާގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކާރުހާނާއިން އުފައްދާފައިވާ ރޮކެޓްތަކެއް ދައްކާލާފައެވެ. ދައުލަތުލް ...

ޖިހާދުގެ މައިދާންތަކަށް ހިޖުރަ ކުރުން ހުއްޓުވޭނެބާ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތައުހީދާ ޖިހާދުގެ ދައުވަތު ފެށިފައިވަނީ ދާދިފަހުންނޭ ބުނުން އެއީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ފަތުރައިދެއްވި ނުވަތަ ތައުޙީދުގެ ދައުވަތު ރާއްޖޭގައި ދިރުވައިދެއްވީ ޝައިޚު މުޙަންމަދު ...

ކައިވެންޏަށް އަހަރެއްވެސް ނުވާ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީއެވެ.

ޏ. ފުވަމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު މުންސިއުއާ މަރިޔަމް ސުމާ އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ދައުލަތުލް އިސްލާމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިޖުރަކޮށްފައިވަނީ ދާދި ...

ލީބިޔާގައިވާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ އަވަށްތައް އާރާސްތުކުރަނީ

ދަރްނާ: އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ހިފާ އެކަތިގަނޑަކަށްވެފައިވާ ލީބިޔާގެ އަންޞާރުއް ޝަރީޢާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އަވަށެކެވެ. އަންޞާރުއް ޝަރީޢާއަކީ، 2012 ވަނަ އަހަރު ބިންޣާޒީގައި ހުރި، އެމެރިކާގެ އެމްބެސަޑަރު ކްރިސްޓޮފާ ސްރީވަންސް ...

[އަހަރެމެން ހީކުރީ އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރާނެކަމަށް، އެކަމަކު އެމީހުން އެހެނެއް ނުހަދާ]

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޢިރާޤުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަވަށް ހިފުމާއި ގުޅިގެން، ތަނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ކާފަރުންނާއި މުރުތައްދުން ވައްދާފައިވާ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން، އެމީހުންވެސް ތިބީ ބިރު ފިއްކެނޑޭވަރު ވެފައެވެ. އަދި ...

އެލެން ހެނިންގ ގެ ބޯކެނޑުން: އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހައިބަތު ދައްކުވައިދިން ކަމެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކާއި އެނޫންވެސް ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި މިއަދު އެންމެ ހޭބޯނާރާ ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި ސޫރިޔާއަށް ގޮސް އުޅޭ ރޯކާފަރުންތައް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ ބޯ ...

“ކޮންމެ 3 ދުވަހަކުން 1000 މީހުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް އަންނަނީ ގުޅެމުން” – ރޮއިޓަރސް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް “ރައްޤާ” އާއި ބެހޭގޮތުން، ރޮއިޓަރސް (Reuters) އިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ހުޅަގުން ބޯޑަރު ކަނޑައިދީ ސޫރިޔާގެ ނަމުން ނަންދެވުނު ބިމުގައި އޮތް މި ...