ޚަބަރު

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ވިލާޔަތުލް ބަރަކާގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މިޖަލު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން، އިސްލާމީ ...

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ...

އެންމެ އަނިޔާވެރި އެއް ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް ނައްތާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ޖަލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޫރިޔާގެ ތަދްމޫރު ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް އެތަން ގޮއްވާލައި ބިމާ ހަމަކޮއްލައިފިއެވެ. 1980 އިން ފެށިގެން އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް އޮތް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން އަންބާރުން ބޭރު ކުރުމަށް ޢިރާޤު ސިފައިން ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ސަރަޙައްދުން އިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ނެރެލުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ މުރުތައްދުންގެ ފައުޖުތަކުން މިއަދު ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޝިޔަޢީންގެ ގްރޫޕެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޢިރާގު ...

ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގެ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޚިލާފަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުރެވެމުން އަންނަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، ހިނގާއި ...

ފޮޓޯ އަލްބަމް: ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ބިމުގެ ދިރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، އެވިލާޔަތުގެ ބިމުގެ ދިރުން ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ނަޢަމްސޫތްޕާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބަކަރިއާއި، ގެރި، އަދި ޖަމަލުގެ އިތުރުން ...

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގައި ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރާ ވޯކްޝޮޕެއްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އިމްތިޙާންތައް ފެށިއްޖެ

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގައި، ތަޢުލީމީ އަހަރުނިމި މަދަރުސާތަކުގައި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިޙާންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. އެކިއެކި ވިލާޔަތްތަކުގެ ޚަބަރުތައްނެރޭ އޮފީސްތަކުން ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކުގެ އެކި މަދަރުސާތަކުގައި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާތަނާއި، ދަރިވަރުން އިމްތިޙާން ހަދަމުންގެންދާ މަންޒަރު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރަކާ ގައި ރިޝްވަތު ހިފި ތިންމީހަކު ތަޢުޒީރު ކޮށްފިއެވެ. މި ތިން މީހުން ތަޢުޒީރުކުރީ ޢާންމުން އެއްކުރުމަށްފަހު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އަދި ތަޢުޒީރުކުރުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ...