ޚަބަރު

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

“ރަންދީނަރު އެނބުރި އައުން” – ދުނިޔެއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް އައުމުގެ ސިގްނަލެއް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތް ވުޖޫދަށް އައުމާއެކު މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޠާޣޫތުތަކާއި ޠާޣޫތީ ނިޡާމުތަކާއި ޠާޣޫތުތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ހުރިހާ ކާފަރުންނާއި އެމީހުންގެ ކުފުރުގެ މިއްލަތުގެ ވަކިތަކުން އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތްކޮށް ﷲ` ގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ...

އައްޞަވާނިއްޔާ ވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް

ސޫރިޔާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އައްޞަވާނިއްޔާވެސް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްޖެއެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާއަކީ ތަދްމުރް ގެ ކައިރިން އޮންނަ ދިމްޝްޤްއާއި ތަދްމުރް ގުޅުވާދޭ މަގުއޮންނަ ރަށެވެ. އައްޞަވާނިއްޔާ ފަތަޙަކުރެވިފައި ވާކަން އިޢުލާނުކުރުމުގެ ...

މުރުތައްދުންގެ ކޮމާންޑަރުން ފުލުފުލުން މަރާ ކަތިލެވެމުން ދަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙަމަލާތައްވަނީ މުރުތައްދުންނަށް ހިތިކަން ގެނުވާފައެވެ. ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއަކު އެންމެފަހުން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލާޔަތުލް އަންބާރާއި އަދި ތާރީޚީ ރަށެއްކަމަށްވާ ޕަލްމީރާގެ ...

ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ވިލާޔަތުލް ބަރަކާގައި ހުންނަ ޒުވާނުންގެ ޖަލެއް އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބައްޝާރުގެ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މިޖަލު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާކަން، އިސްލާމީ ...

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ފިރިހެނުންތަކެއް މަތިން ވައްޓާލައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މަރާލައިފި

ވިލާޔަތު ނައިނަވާގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި 3 ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙައްދު ޤާއިމްކޮށްފިއެވެ. ލޫޠު ^ ގެ ޤައުމުގެ ކާފަރުންގެ މި ނުބައި ޢަމަލު ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ...

އެންމެ އަނިޔާވެރި އެއް ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް ނައްތާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ޖަލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސޫރިޔާގެ ތަދްމޫރު ޖަލު ޙިލާފަތުގެ އަތްދަށަށް ގެނެސް އެތަން ގޮއްވާލައި ބިމާ ހަމަކޮއްލައިފިއެވެ. 1980 އިން ފެށިގެން އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް އޮތް ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން އަންބާރުން ބޭރު ކުރުމަށް ޢިރާޤު ސިފައިން ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ވިލާޔަތުލް އަންބާރުގެ ސަރަޙައްދުން އިން އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ނެރެލުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ މުރުތައްދުންގެ ފައުޖުތަކުން މިއަދު ޙަރަކާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ ޝިޔަޢީންގެ ގްރޫޕެއްގެ މީހެކެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޢިރާގު ...

ވިލާޔަތުލް ފައްލޫޖާގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދައި ޒީނަތްތެރިކުރުން

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތްތަކުގެ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޚިލާފަތުގެ މުނިސިޕަލްޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުރެވެމުން އަންނަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، ހިނގާއި ...

ފޮޓޯ އަލްބަމް: ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ބިމުގެ ދިރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، އެވިލާޔަތުގެ ބިމުގެ ދިރުން ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބިމުގައި ނަޢަމްސޫތްޕާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބަކަރިއާއި، ގެރި، އަދި ޖަމަލުގެ އިތުރުން ...

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގައި ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޚަބަރުތައް ނެރޭ އޮފީހުން، ބިލްބޯޑްތަކާއި ޢަލާމާތްތަކާއި ނިޝާންތައް ތައްޔާރުކުރާ ވޯކްޝޮޕެއްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ...