ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ޝިޔަޢީންނާއި ޞަޙަޥާތުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމުންގެ ގެތަކަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ދިމަޝްޤުގެ އުތުރުގައިވާ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް، ބައްޝާރުގެ ޝިޔަޢީ ޢަސްކަރިއްޔާއާއި އެމެރިކާނުންގެ އައުވާނު ޞަޙަވާތުންގެ މުރުތައްދުން އެކުވެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ...

ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މުރުތައްދެއްގެ ބޯ ކަނޑައި ﷲ ގެ ޝަރުޢު ތަންފީޛުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތުލް ބަރްކާގެ ރައްޔިތަކު ﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ތައުބާވުމަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކަނޑިން ޖަހައި ބޯ ބުރިކޮށްލައި ...

އެއްގައުމެއްގެ ދެސިފައިންނެވެ. އެހެނަސް އެކަކު ޖަންނަތުގައެވެ.

އޮބާމާގެ “ތިހެން އަމާންކަން މަތީ ދެމިތިބިޔަ ނުދޭނަން” އިންޒާރަށްފަހު ޑިސެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، އައްރައްޤާއަށް ޞަލީބީންނާއި އައުވާނުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިގެ ޙަމަލާތައް ...

ޖަބްހަތުއް ނުޞްރާގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ތައުބާވެ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތުދީފި

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ޖަބްހަތުއް ނުޞްރާއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަޢަދަދެއްގެ މުޖާހިދުން ތައުބާވެ އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް ބައިޢަތު ދީފިއެވެ. މި މުޖާހިދުންނަކީ ސީރިޔާގެ ابو كمال އަވަށުގައި ޙަރަކާތް ތެރިވަމުންދިޔަ ޖަމާޢަތެކެވެ. މުޖާހިދުން ބައިޢަތު ...

ނުޞައިރީންގެ ޖެޓުތަކުން ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮންއަޅާ 45 މުސްލިމުން ޤަތުލްކޮށް 80 އެތައް މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޠާޣޫތު ބައްޝާރުގެ އަޢުވާނު ޝިޔަޢީ ނުޞައިރީ ޖެޓުތަކުން، އަލްބާބު އަވަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮން އަޅާ އެތައް މުސްލިމުންނެއް ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ޙަމަލާދީފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ބާޒާރަކަށެވެ. ރޯމާދުވާލު ދިން މި ...

ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން އުރުދުންގެ ޖެޓެއް ވައްޓާލައި އޭގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތާއި ދެކޮޅަށް ޢަރަބި ޤައުމުތަކަށް ވެރިވެގެންތިބި މުރުތައްދުންނާއި އެމީހުންގެ އަޢުވާނު ސިފައިންނާ ކާފަރުންނާ އެކުވެގެން ހަދައިގެންއުޅޭ ގުޅިފައިވާ ޢަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއިން، އުރުދުންގެ ޖެޓެއް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ވައްޓާލައި، އޭގައި ...

ސިޙްރުވެރިއަކަށް ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޛުކޮށް ބޯ ކަނޑާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ސިޙްރުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ބޯ ކަނޑާލައިފިއެވެ. ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީން މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރި ޞޫރަތަކުގައި، ފެނިގެންދަނީ ސިޙްރުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޙުކުމްފުޅު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން، ސިޙްރުވެރިއެއްގެ ...

ވައްކަންކުރި މީހަކަށް ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކޮށް އަތް ބުރިކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ދަށުގައި ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރެވޭކަން މިއަދު އެންމެ ތުއްތު ކުއްޖާއަށްވެސް މިއަންނަނީ އެނގި ހާމަވަމުންނެވެ. ދާދިފަހުން، ވައްކަންކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ޘާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ﷲގެ ޝަރީޢަތާއި ...

ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ބާޒާރުތައް ހުސްވެ އެންމެން ނަމާދަށް

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ނަމާދުވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ކުދިބޮޑު އެންމެން މިސްކިތައް ދާ މަންޒަރު ވިލާޔަތުލް ބަރްކާ މީޑިއާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރުން ...

[އަލްބާބް] އަވަށުގެ މުސްލިމު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުތަކަށް ޞަލީބީންގެ ޙަމަލާ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތާއިމެދު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފައްދާ، ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމުގެ ގޮތުން، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޞަލީބީން ދެމުން އަންނަ ޙަމަލާތަކުގައި، އަލްބާބު އަވަށުގެ ގެތަކަކަށް ޙަމަލާދީ ސުންނާފަތި ...