ޙަމަލާ

ތާރީޚީ ބިނާތަކާއި އާޘާރީ ޚަޒާނާތަކުން ފުރިގެންވާ ޕަލްމީރާގެ ސަރަޙައްދު ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް އަންނަނީ

ސީރިޔާގެ ތާރީޚީ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޕަލްމީރާ ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން އަންނަނީ ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ޕަލްމީރާގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ...

އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށް ރަމާދީ އެއްކޮށް ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ވެއްޓި މިޞްރާބު ބަޣްދާދަށް

ޢިރާޤުގެ ބޮޑު ޝަހަރު އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށް ރަމާދީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށަށް ގެނެސް މުޅި ރަށްއެއްކޮށް ފަތަޙަކޮށްފިއެވެ. އަބޫ މުހައްނަދުއް ސުވައިދާވީ \ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ރަމާދީގެ މި ހަނގުރާމައިގައި، ...

ޢިރާޤުގެ ރަމާދީގެ ބޮޑުބައި ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ އަލްޤުރަޝީ | ގެ ޚިޠާބާއިއެކު، އަލްއަންބާރު ސަރަޙައްދުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ހިއްވަރާއި މިންނަތުން ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު، އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށްކަމުގައިވާ ރަމާދީ ބޮޑުބައެއް ޚިލާފަތުގެ ...

ބައިޖީގެ ދެކުުނުން އޮންނަ ސަރަޙައްދެއްގެ ޞަފަވީ މަރުކަޒަކަށް ޙަމަލާދީ އެތަން ހިފައިފި

ބައިޖީ އަވަށުގެ ދެކުނުން އޮންނަ އަލްމަޒްރަޢު ސަރަޙައްދުގެ ކައިރީގައި ހުންނަ ޞަފަވީންގެ މަރުކަޒަކަށް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ މުޖާހިދު ފައުޖުތަކުން ޙަމަލާދީ އެތަން ހިފައިފިއެވެ. މުސްލިމު އުއްމަތުގެ ޚިލާފަތުގެ ޢަސްކަރިއްޔާގެ މި ވަރުގަދަ ...

ރާފިޟީންގެ ޖަލަކަށް ޙަމަލާދީ ޚިލާފަތުގެ 30 ފާރިސުން މިނިވަންކޮށްފި

ބަޣްދާދުގެ އުތުރުން 80 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުންނަ ޝިޔަޢީ ރާފިޟީންގެ އަލްޚާލިޞް ޖަލުން ﷲގެ ރަޙްމަތުން 30 އަޚަކު މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ. އަލްޚާލިޞް އަކީ ދިޔާލާގެ އަވަށެކެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ޙަމަލާތައް – 15 ރަޖަބް 1436

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ޢައިނުލް އިސްލާމް (ކޫބާނީ) ގެ ދެކުނު ރަށްބޭރު ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިތުރު ތަންތަން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުވައިރިސް ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ...

ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރު ޞަފަވީންގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވަރުގަދަ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެތަން ހިފައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ ސިފައިން، ޞައްދާމިއްޔަތުއް ޘަރްޘާރުގައި އޮންނަ ހަތަރުވަނަ ފައުޖުގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ދިން މި ޙަމަލާތައް ފަށާފައިވަނީ މުޅި ޢަސްކަރީ ...

ރާފިޟީންގެ ތެޔޮކާރުޚާނާ އަކަށް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

ބީޖީ ތެޔޮކާރުޚާނާ ކައިރީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފައުޖުތަކާއި ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނާއި ދެމެދު ވަރުގަދައަށް ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ޞަލާޙުއްދީންގެ އުތުރުގައި ހުންނަ މި ތެޔޮކާރުޚާނާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން، ރާފިޟީންގެ ...

ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް ޚިލާފަތުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 72 މުރުތައްދުން މަރާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު، ޚަލްޚަލާ ޢަސްކަރީ ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި ތިބި ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިންގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. އައްސުވައިދާ އަވަށުގެ އުތުރުން އޮންނަ މި ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ...

ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުން އިތުރު އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާދީ ކުރިއެރުން ހޯދަނީ

ޢިރާޤު މުރުތައްދު ލަޝްކަރުގެ 14 ވަނަ ބްރިގޭޑުގެ މައި މަރުކަޒަށް، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުން 3 ފިދާއީ ޙަމަލާ ދީފިއެވެ. ޞަދަމިއްޔަތުލް ޘަރްޘަރްގައި ހުންނަ މި މަރުކަޒަށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ ފަތިހުގެ ވަގުތުގައެވެ. ...