ރިޕޯޓް

“ކޮންމެ 3 ދުވަހަކުން 1000 މީހުން އިސްލާމީ ޚިލާފަތަށް އަންނަނީ ގުޅެމުން” – ރޮއިޓަރސް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް “ރައްޤާ” އާއި ބެހޭގޮތުން، ރޮއިޓަރސް (Reuters) އިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ހުޅަގުން ބޯޑަރު ކަނޑައިދީ ސޫރިޔާގެ ނަމުން ނަންދެވުނު ބިމުގައި އޮތް މި ...