ޢަޤީދާ

މުސްލިމުން، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް ވުރެ މަތިވެރިވުން

”ދީނާއި ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުން ނަބިއްޔާ (صلى الله عليه وسلم) ގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދީ އަދި ހެކިތަކާއި މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަންތައްތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިން މީހުން، މޫސާ (عليه ...