ލިޔުންތައް

ކުރަނީ އެއްކަމެކެވެ. ކިޔަނީ ދެނަމެކެވެ. ކާކުދެކެ ބިރުން ބާއެވެ؟

އެދުވަހު އެބައިމީހުންގެ ނަމަކަށް ކިޔައި އުޅުނީ މުޖާހިދުންނެވެ. އެހިނދުގައި މުޅި ދުނިޔެ އެކަން ބަލައިގަތެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް މަދަދު ދިނުމުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތްތައް ޖެހިލުމެއް ނުވިއެވެ. އަދި އެދުވަހު އެމީހުންނަކީ ބާޣީން ...

ދަގަނޑު ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުންވާ ރިސާލަތެއް – ޖިހާދަށް ބޭނުންވަނީ އިތުބާރުހުރި ތެދުވެރި މީހުންނެވެ.

މި ރިސާލަތަކީ ފަސޭހަވެގެންނުވާ އަދި އިޚްތިޔާރުކުރެވިގެންވާ ވަކި ބަޔަކަށް މެނުވީ ނުއުފުއްލޭނެ، ‘ދަޢުވަތާއި ޖިހާދުގެ’ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުއްލުމަށް ހިތުގެ ޝުޢޫރުތައް ދިރުވައި އަދި ރޫޙު އާލާކޮށްދެނިވި ރިސާލަތެކެވެ. ޙަމްދު ހުރީ ...

ފިރިހެނުންގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އިބްން އަލްޖައުޒީ (رحمه الله) ވިދާޅުވިއެވެ. . “އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން މަތިން ހަނދާން ނެތިކޮށްލާ، އަބުރު ދޫކޮށްލާ އަދި ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމަށް ނުކުޅެދުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ...

ރަމަޟާން މަހުގައި ، މުޖާހިދުން ނާއި ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށްވާ މެސެޖެއް

މިފޮތް – ޑިޖިޓަލް ފޮތެއް ނޫނީ އޯޑިއޯއެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ ޗާޕުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި، ނުވަތަ މިފޮތުގެ ބަޔެއް ނޫނީ މިފޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ނަގައި، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޝާއިޢުކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ...