ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީން: ބަނގުރާ، ބިޔަރު އަދި ސިނގިރެޓުު ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ޞަލާޙުއްދީންގައި، ބަނގުރާ ފުޅިތަކާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކާއި އަދި ސިނގިރެޓު ޢާއްމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޞަލާޙުއްދީންގެ މަގުތަކުގައި މިކަންތައް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ ...

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ޙަލަބުގައި ދިރިއުޅެމުންއަންނަ މުސްލިމުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުން ފެންނަނީ ވަރަށް ބާއްޖަވެރިކޮށެވެ. ނަޢަމްސޫފި ގެންގުޅޭމީހުން އެތަކެތި ގެންގުޅެމުންދާއިރު، މަސްވެރިކަންކުރާމީހުން މަސް ހިފުމުގައެވެ. ގެރާނާމީހުން ގެރާނަމުންދާއިރު، ދަނޑުގޮވާންކުރާމީހުން އެކަމުގައެވެ. ...

ވިލާޔަތު އަންބާރު: ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނާ ޙަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމަށްވާ އަންބާރުގައި، ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތް އޭގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް ޙަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މިނެކިރުމަށްފަހު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގައި ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޙަލަބުގައި މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޝަރުޢީ ދައުރާއެއް ބާއްވައިފި

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގެ އެކި ތަފާތު މިޒާޖުގެ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ އަޞްލަކަށްވެފައިވަނީ މުދައްރިސުންނެވެ. އެގޮތުން މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް އެންމެ ޙައްޤު ދަޢްވަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ޙަލަބުގައި، މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޝަރުޢީ ...