ނަމާދު

“އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ވާގިއެދޭށެވެ……” (ސޫރަތުލް ބަޤަރާ 45)

ބަލިކަށި، ކުރު ޢުމުރުގެ އުނި އިންސާނާ އޭނާގެ ނަފްސު އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތާއި ގުޅެންޖެހޭނެ އެވެ. އެހެނީ އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެ އިންސާނާގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވުމުން، ހަކަތައިގެ ...

ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމަށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙިސްބާގެ ފަހުލަވާނުން (ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރާ ގޮފީގެ ފަރާތުން) ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ...