ނަޞްރު

ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމަކީ ޢަޤީދާއާއި މަންހަޖުގައި މަގުފުރެދުމެއްވާކަމުގެ ދަލީލެއް ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފަށް، ދުނިޔަވީގޮތުން ވިޔަސް، ނުވަތަ ޢަސްކަރީގޮތުން ވިޔަސް، ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަކެއްގައި ބަލިވުމަކީ ތަބަޢަވާ މަންހަޖުގައި، ...

އަންބާރު ފުނޑިއްޖެ – ޚިލާފަތުގެ 10000 ސިފައިން ބަޣްދާދު ވަށާލައިފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން ދިން މަގުމަތީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އަންބާރު ޕްރޮވިންސްގެ ފުލުހުންގެ ބޮޑު ޚަބީޘް ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ބަޣްދާދުއާ އިންވެގެން އޮންނަ މިޕްރޮވިންސްގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރުވަނީ ...