ނުޞައިރީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ނައްތާލުމަށް އެމެރިކާސިފައިންނާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުން ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރެއްނެރެފި

ނޭޓޯ-ތުރުކީގެ ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އައިސްތިބި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި މައިގަނޑު ގުރޫޕު، އަޙްރާރުއް ޝާމް އާއި ޖައިޝުލް ފަތުޙުގެ ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިލަޤުއް ޝާމް އެމެރިކާ-ރަޝިޔާގެ ޑީލަށް ...

ވިލާޔަތުލް ޚައިރް: ޑޭރްޒޯރް އެއަރޕޯޓުގެ ކުރިން ޚިލާފަތުން ފަތަޙަކުރި ޙުވައިޖަތުލް މަރީމިއްޔާ

ޑޭރްޒޯރްގެ އެއަރޕޯޓް ޠާޣޫތު ބައްޝާރުގެ ޝިޔަޢީ ނުޞައިރީ މުރުތައްދުންގެ އަތުން އަތުލުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޢަމަލިއްޔާތު ތަކުގެ ތެރެއިން، އެތަން ހިފުމުގެ މަގުމަތީގައި ޙުވައިޖަތުލް މަރީމިއްޔާއަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގައި ...

ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާއި ވާގިވެރިންނަށް ދިން އިންޒާރަކާއިއެކު އެމެރިކާ ބޮޑު ބިރުވިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް

އަމިއްލަ ކައްވަޅުކޮންނަން ޢިރާޤަށް އެނބުރި ދާންއުޅޭ އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކުއްތާތަކާ އެމީހުންގެ އައުލިޔާއިންގެ ހޭވެރިކަން ނައްތާލާވަރުގެ، ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދައުލަތުލް އިސްލާމްގެ ސިންގާތައް ދީފިއެވެ. ދައުލަތުލް އިސްލާމް އިން “ولو كره ...