ރައްޤާ

ރައްޤާ ފުނޑިއްޖެ! ޚިލާފަތެއް ނުފުނޑޭ!

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ރައްޤާ މުރުތައްދުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިޔަ ޚަބަރަކީ ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ފިނިކަން ލިބިގެން ދިޔަ، އަދި ޚިލާފަތުގެ ދަންމަރު ނިވާލެވުނީކަމުގައި ހީކޮށް އުފާވެރިވާންވީ ޚަބަރެއްކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ...