ކެއުން

ޒަކާތާއިބެހޭ އިދާރާ: އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފި

ވިލާޔަތުލް ޚައިރުގެ ޒަކާތުގެ ކަންކަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއިން، ސަރަޙައްދުގެ އަވަށްތަކަށް ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ހޮޓާ ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. ފެށިއިރު 600 ގެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ...