އަލްމާނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިން ޙަމަލާތަކެއް ޢައިނުލް އިސްލާމްގެ މުލްޙިދުންނަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ސިފައިން، ޢައިނުލް އިސްލާމް (ކޫބާނީ) ގައި ތިބި އަލްމާނީ ފިކުރުގެ ކުރުދީންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މި ޙަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ބޮޑެތި ހާވަންތަކާއި 57 އެމްއެމްގެ ބަޑިތަކާއި ...