އަލްޤާޢިދާ

ޝެއިޚް އުސާމާގެ އަލްޤާޢިދާއާއި އައިމަން ޒަވާހިރީގެ އަލްޤާޢިދާގެ ތަފާތު

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހަކުން އަދި ހާދިޘާއަކަށް ފަހު ހާދިޘާއަކުން ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެނގި ފާޅުވެގެންދާ ހަޤީޤަތަކީ، ޝެއިޚް އުސާމާ\ ގެ އަލްޤާޢިދާއާއި، އަދި އުއްމަތުގެ ހިޔާނަތްތެރިޔާ އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީގެ އަލްޤާޢިދާގެ ޢަޤީދާއަކީ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތަކީ ޚަވާރިޖުންނެއް ނޫން – އަލްޤައިދާ

އަލްޤައިދާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި ދުވަސްވީ ގޮފި، ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤާއިދާ އިން [ގުޅިފައިވާ ޞަލީބީ ލަޝްކަރާ ބެހޭގޮތުން ވާ ބަޔާނެއް] މިނަމުގައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. އޭގައި ވެއެވެ: [އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށްވާ ...

ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤާޢިދާ ތަންޡީމުގެ ފަރާތުން މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ގޮވާލައިފި

ޢަރަބި ޖަޒީރާގެ އަލްޤާޢިދާ ތަންޡީމުން އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައިވާ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ އަމާޒުތަކަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށްވެސް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އެއީ ޢިރާޤާއި ސީރިޔާގައިވާ އިސްލާމީ ...