އާލްސަލޫލް

ސަލޫލީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އިސްލާމްދީން ގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަނީ

ރަސޫލުﷲ ؛ ގެ އަރިހުން އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވަނީ ޙާދީޘްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ކަމުގައިވެފައި، އެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ކޮށާމަށައިގެން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޢޫދީ އާލްސަލޫލީ ވެރިކަމުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ...

ކުފުރުގެ އިމާމުން ޤަތުލްކުރާށެވެ! (ތަރުޖަމާ)

އޭ މުޥައްޙިދެވެ! އެމީހުންނަށް ހަމާލާ ދޭށެވެ. އެހެނީ ކުފުރުގެ އިމާމުންގެ އީމާން ކަމެއްވެސް، އަދި އެމީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ދިނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ. ތަރުޖަމާ: އަބޫ ޔޫސުފް އަލް ބައްތާރް މީޑިޔާގެ ވީޑިޔޯ “أوار ...

[ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މަރާލުމަށްފަހު ފިލައިފި!] ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

ސަޢުދީގައި ދެބެން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން މަރާލައި، ކޮއްކޮ ޒަހަމުކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި ވާހައަކީ މި ދުވަސްވަރު މީޑިޔާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. އެހެނަސް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތަޙްތުތައް ގުޑުގުޑު އަޅުވާލައިފި

ފޭރިގައިނެފައިވާާ މުސްލިމުންގެ ބިމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާލް ސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން އެކަމަކަށް ބިރުން، ވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިރުވެރި ކަންތައް ލައިގަނެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ...

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދެއްވި ޚިޠާބުގެ ޚުލާޞާ

¢انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا£ (ލުއިކަމާއެކުގައްޔާއި، ބުރަކަމާއެކުގައި، ތިޔަބައިމީހުން (ހަނގުރާމައަށް) ނުކުންނާށެވެ!) ގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ | ޚިޠާބެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އަލްފުރްޤާން މީޑިއާއިން ނެރުއްވި މި އޯޑިއޯ ޚިޠާބު އަމާޒުކުރައްވާފައިވަނީ ...

ސުޢޫދީގެ ބޮޑު މުފްތީގެ ފަތުވާ ބޭނުންކޮށްގެން އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ބާޠިލުކަން އެމެރިކާއިން އިޢުލާނުކޮށްފި

އާލް ސަލޫލް (ސަލޫލުގެ އާއިލާ) އަކީ 1740 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޒީރަތުލް ޢަރަބް ނުވަަތަ ޢަރަބި ކަރައިގައި ޝިރުކުކުރުން ޢާއްމުވެ ކުފްރުން ބަވާހުން ފެނި ފާޅުވުމުން އެވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ޝައިޚް ...

އާލްސުޢޫދުގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ މަރުވެ ހަށިގަނޑު ކުނިވާން ފަށައިފި!

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ޔަހޫދީ ނަޞާރާ އޭޖެންޓު އަދި ބޮޑު ޠާޣޫތު ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެ ކުނިވާންފެށި މި ނުބައި ޣައްދާރުގެ ...

ޞަލީބީންނާއި އެކު މުސްލިމުން މެރުމަށް ސުޢޫދީ ޕައިލެޓެއް އިންކާރުކޮށްފި

އެމެރިކާއަށްޓަކައި ސުޢޫދީ ޢަރަބިއާއިން ބައިވެރިވަމުން މިދާ ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުން މެރުމަށް ބައިވެރިނުވާނޭކަމަށް ބުނެ، ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޕައިލެޓެއް އިންކާރުކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕައިލެޓަކީ، ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސިފައިންގެ ...

އަލްޖީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ފްރާންސް މީހަކު ޒަބަޙަ ކޮށްފި

އެމެރިކާއާއި އާލް ސަޢޫދު ގެ ވެރިކަމުން އިސްނަގައިގެން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ފަށާއިވާ ޤަތުލް ޢާމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފްރާންސްއަށް ކުއްލި ސިހުމާ ބިރުވެރިކަން ގެނެސްދިނީ އަލްޖީރީއާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ...

ސުޢޫދީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޣައްދާރުކަމާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުން

އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މުސްލިމުން އެކަމަކުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ [އިސްލާމީ ޚިލާފަތު] އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމުން، ޠާޣޫތު އާލްސުޢޫދުގެ ސަރުކާރުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަޠުވާތަކުގެ އަލީގައި، އިސްލާމީ ދަޥްލަތް ފަނާކޮށް މުސްލިމު ރައްޔިތުން ...