އިސްތިޝްހާދީ

ޖަރުމަނު ގުގުމާލި ޙަމަލާދިން އަޚާގެ ވީޑިއޯ ނިކުމެއްޖެ

ޝެއިޚް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލްއަދްނާނީ | ގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަދެމުން، ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ރޭލެއްގެ ތެރެއިން 20 ކުއްފާރުން މަރާލި 17 އަހަރު ގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠަލު އަދި ޝަހީދު މުޙައްމަދު ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުން ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތަޙްތުތައް ގުޑުގުޑު އަޅުވާލައިފި

ފޭރިގައިނެފައިވާާ މުސްލިމުންގެ ބިމުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާލް ސަލޫލްގެ ބާޣީ ބައިގަނޑުން އެކަމަކަށް ބިރުން، ވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިރުވެރި ކަންތައް ލައިގަނެއްޖެއެވެ. އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ މުޖާހިދުން ...

ޢިރާޤުގެ ރަމާދީގެ ބޮޑުބައި ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރު އަލްބަޣްދާދީ އަލްޤުރަޝީ | ގެ ޚިޠާބާއިއެކު، އަލްއަންބާރު ސަރަޙައްދުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ހިއްވަރާއި މިންނަތުން ﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކު، އަލްއަންބާރުގެ ވެރިރަށްކަމުގައިވާ ރަމާދީ ބޮޑުބައެއް ޚިލާފަތުގެ ...

ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރު ޞަފަވީންގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ވަރުގަދަ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާތަކެއްދީ އެތަން ހިފައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ލަޝްކަރުގެ ސިފައިން، ޞައްދާމިއްޔަތުއް ޘަރްޘާރުގައި އޮންނަ ހަތަރުވަނަ ފައުޖުގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ދިން މި ޙަމަލާތައް ފަށާފައިވަނީ މުޅި ޢަސްކަރީ ...

ރާފިޟީންގެ ތެޔޮކާރުޚާނާ އަކަށް ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

ބީޖީ ތެޔޮކާރުޚާނާ ކައިރީގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފައުޖުތަކާއި ރާފިޟީ ޝިޔަޢީންނާއި ދެމެދު ވަރުގަދައަށް ޙަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ޞަލާޙުއްދީންގެ އުތުރުގައި ހުންނަ މި ތެޔޮކާރުޚާނާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން، ރާފިޟީންގެ ...

އިސްލާމީ ދައުލަތުން ޢިރާޤުގެ ބަދުރު މިލިޝިޔާގެ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އަލްޚަފާޖީ ފިދާއީ ޙަމަލާއެއްދީ މަރާލައިފި

ދައުލަތުލް އިސްލާމުން ބަޣުދާދުގެ ކާޟިމިއްޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ދިން އިސްތިޝްހާދީ ހަމަލާއެއްގައި އިރާޤުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚަބީޘް އެއް ކަމުގަވާ އަޙްމަދު އަލް ޚަފާޖީ މަރާލައިފިއެވެ. މީނާގެ އިތުރުން އިތުރު 10 ...