ވައިގެ ޙަމަލާ

ގިޞާޞްގެ ގޮތުގައި އަލިފާނުން މީހުން އެންދުމުގެ ޙުކުމް

އިސްލަމީ ދަޥްލަތުން ބައެއްފަހަރު އެމެރިކާގެ ޞަލީބީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ޢަޞީރުންގެ ގޮތުގައި އަތުލައިގަނެއެވެ. އަދި ޚިލާފަތުގެ އެކި ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމު ޢާންމުންގެ ބޮލަށް ބޮންއަޅައި ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެޢަޞީރުންގެ ...

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ސިފައިންގެ ޙަމަލާތައް – 15 ރަޖަބް 1436

ވިލާޔަތު ޙަލަބް: ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ޢައިނުލް އިސްލާމް (ކޫބާނީ) ގެ ދެކުނު ރަށްބޭރު ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިތުރު ތަންތަން ޚިލާފަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުވައިރިސް ވައިގެ މަރުކަޒުގެ ...

ކިރުބޯ ތުއްތުކުދިންގެ ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޙަމަލާދީ އެތައްކުދިންގެ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތު ފުރާތުގައި ތުއްތުކުދީންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިޝާ < ގެ ނަމުން ނިޞްބަތްކޮށް ހުޅުވިފައިވާ ހޮސްފިޓަލަށް ޙަމަލާދީ، ރަޙުމްކުޑަގޮތެއްގައި މުސްލިމު ތުއްތު އެތައްކުދިންނެއް ޤަތުލްކޮށްފިއެވެ. މި ޖަރީމާ ހިންގައިފައިވަނީ ...

މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އަންދަމުންގެންދާ ޕައިލަޓަކު މަރައިފި މީހަކަށް 100 ރަނުގެ ދީނާރު ހަދިޔާކުރަނީ

މީޑިއާތަކުގެ ބޮޑު ސުރުޚީއަށް އަރައިގެން އުޅޭ އުރުދުންގެ ޕައިލަޓުންގެ ތެރެއިން، އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ދިރިތިއްބާ އެންދުމަށްޓަކައި ޖެޓުން ބޮން އަޅަމުން ދަނިކޮށް އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ޖެޓުވައްޓާލައި ހައްޔަރުކުރި މުޢާޒުގެ ...

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުން ހައްޔަރުކުރި އުރުދުންގެ މުރުތައްދު ޕައިލަޓު މުޢާޒު ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައިފި

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުން ވައްޓާލި އުރުދުންގެ ޢަސްކަރީ ޖެޓުގެ ޕައިލަޓް ކަމުގައިވާ މުޢާޒު ޞާފީ ޔޫސުފް އަލްކަސާސްބިހް ގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާ ދިރިހުއްޓާ އަންދާލައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ...

ޝިޔަޢީންނާއި ޞަޙަޥާތުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމުންގެ ގެތަކަށް

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ވިލާޔަތު ދިމަޝްޤުގެ އުތުރުގައިވާ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކަށް، ބައްޝާރުގެ ޝިޔަޢީ ޢަސްކަރިއްޔާއާއި އެމެރިކާނުންގެ އައުވާނު ޞަޙަވާތުންގެ މުރުތައްދުން އެކުވެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. ...

އެއްގައުމެއްގެ ދެސިފައިންނެވެ. އެހެނަސް އެކަކު ޖަންނަތުގައެވެ.

އޮބާމާގެ “ތިހެން އަމާންކަން މަތީ ދެމިތިބިޔަ ނުދޭނަން” އިންޒާރަށްފަހު ޑިސެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، އައްރައްޤާއަށް ޞަލީބީންނާއި އައުވާނުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައިގެ ޙަމަލާތައް ...

ނުޞައިރީންގެ ޖެޓުތަކުން ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮންއަޅާ 45 މުސްލިމުން ޤަތުލްކޮށް 80 އެތައް މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ޠާޣޫތު ބައްޝާރުގެ އަޢުވާނު ޝިޔަޢީ ނުޞައިރީ ޖެޓުތަކުން، އަލްބާބު އަވަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ޤަބާސީން އަވަށަށް ބޮން އަޅާ އެތައް މުސްލިމުންނެއް ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ޙަމަލާދީފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ބާޒާރަކަށެވެ. ރޯމާދުވާލު ދިން މި ...