ވިލާޔަތު ބަރްޤާ

ވިލާޔަތުލް ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް މުރުތައްދުންގެ ވައިގެ ޙަމަލާއެއްދީފި

ކުރީގެ ލީބިޔާގެ ސަރަޙައްދެއްގޮތުގައި އޮތް، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ވިލާޔަތެއް ކަމުގައިވާ ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ މުސްލިމު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އަމާޒުކޮށް، ލީބިޔާގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ދަރްނާގައި ...

ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ދިއުމަށް ޚިލާފަތުން ނަޞޭޙަތްތެރިވަނީ

އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަޥްލަތުގެ ޙިސްބާގެ ފަހުލަވާނުން (ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީކުރާ ގޮފީގެ ފަރާތުން) ވިލާޔަތު ބަރްޤާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، ނަމާދުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލައި، ...